velikost textu

Překlad do znakového jazyka v německé státní správě: bezbariérový přístup k informacím

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Překlad do znakového jazyka v německé státní správě: bezbariérový přístup k informacím
Název v angličtině:
Sign Language Translation in State Administration in Germany: Barrier Free Web Accessibility
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Lišková
Vedoucí:
Mgr. Radka Faltínová
Oponent:
Mgr. Radka Nováková
Id práce:
150488
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
překlad, tlumočení z listu, tlumočení, německý znakový jazyk, Spolková republika Německo, přístup k informacím, neslyšící, osoby se sluchovým postižením
Klíčová slova v angličtině:
translation, sight translation, interpreting, German Sign Language, Federal Republic of Germany, freedom of information, deaf, people with hearing loss
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zaměřuje na přístupnost webových stránek orgánů státní správy ve Spolkové republice Německo ve vztahu k sociodemografické skupině neslyšících uživatelů německého znakového jazyka, kteří si neměli možnost dostatečně osvojit znalost německého jazyka v psané formě. Nárok neslyšících na informace v přístupném formátu podložený právními předpisy usouvztažňujeme s teoretickými aspekty překladu do znakového jazyka. V praxi formou řízených rozhovorů ve dvou německých firmách poskytujících překladatelské služby zjišťujeme, jak vypadá proces překladu psaných textů do znakového jazyka. Závěrem uvádíme, že vizuálně přístupné informace mohou mít vliv na kvalitu života Neslyšících. Klíčová slova: překlad, tlumočení z listu, tlumočení, neslyšící tlumočník, německý znakový jazyk, Spolková republika Německo, přístup k informacím, neslyšící, osoby se sluchovým postižením
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to describe Web accessibility in state administration in the Federal Republic of Germany in relation to the socio-demographic group of deaf sign language users who did not have the opportunity to gain proper knowledge of a written form of the German language. The demand of the Deaf to information in an accessible form as based on legal documents is presented in relation to the theory of translation. How translating from written texts into sign language works in practice shows an example from two sign language translation providers in Germany. In conclusion, the visually accessible information on the Web might have an impact on the quality of Deaf people’s lives. Keywords: translation, sight translation, interpreting, deaf interpreter, German Sign Language, Federal Republic of Germany, freedom of information, deaf, people with hearing loss
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Lišková 1.91 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Lišková 430 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Lišková 300 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Lišková 298 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radka Faltínová 200 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Nováková 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB