velikost textu

Společná dopravní politika: reformy evropské železnice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Společná dopravní politika: reformy evropské železnice
Název v angličtině:
Common Transport Policy: the Reforms of European Railways
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jaromír Volf
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Oponent:
Ing. Václav Rederer
Id práce:
150459
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
železniční doprava, Evropská unie, společná dopravní politika, reformy železniční dopravy, Spolková republika Německo, Švédsko, Spojené království, železniční balíčky
Klíčová slova v angličtině:
railway transport, European Union, Common Transport Policy, railway reforms, Germany, Sweden, United Kingdom, railway packages
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce Společná dopravní politika: reformy evropské železnice se zabývá reformními snahami Evropského společenství v železniční dopravě od svého vzniku. Věnuje se zejména období posledních dvaceti let, kdy se společná dopravní politika začala rozvíjet. Práce zkoumá příčiny poklesu významu železniční dopravy a s ním spojené strukturální problémy. Kvůli počáteční neaktivitě Společenství musely státy tuto situaci řešit vlastními prostředky, a proto jsou nejdříve přiblíženy reformy ve Švédsku, Velké Británii a Německu, které sloužily jako inspirace pro reformy na evropské úrovni. Následně jsou vytýčeny zlomové momenty, které změnily společnou dopravní politiku. Text analyzuje evropskou legislativu, jejímž hlavním cílem bylo vytvoření společného evropského trhu, oživení a liberalizace železniční dopravy a sjednocení technických norem. Zkoumá implementaci reforem na národní úrovni a také hodnotí jejich efektivitu. Práce dochází k závěru, že společná dopravní politika EU zatím nebyla schopna působit plošně. Ovšem opatření, která Evropská unie zavedla, se v některých členských zemích ukázala jako funkční. Názory na směřování politiky se mezi členskými státy liší, což snižuje její akceschopnost.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis Common transport policy: the Reforms of European Railways focuses on reforms of the railways that European Community has introduced since its foundation. The thesis is devoted particularly to the development during last two decades. The text analyses the causes of decline in volume of the railway transport and its structural difficulties. The European Community did not cover the Common transport policy effectively at that time, thus member states had to solve the problems their own way. Therefore, firstly national models of the reforms are introduced. These models were the pattern for the new coming European reforms. The crucial moments, which had formed the Common Transport Policy, are emphasized. The European legislative is analyzed in the thesis. The primary aims of Common Transport Policy have been: formation of the internal market, revitalizing and liberalization of railways and harmonization of technical standards. The thesis analyses the effectiveness of the Common Transport Policy. The conclusion of the text is that the policy is not in place globally; however some member states demonstrated slight improvements. The different approaches among EU members cause the decrease of the policy’s efficiency.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jaromír Volf 485 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jaromír Volf 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jaromír Volf 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Václav Rederer 410 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 44 kB