velikost textu

Tíseň jakožto okolnost vylučující protiprávnost v mezinárodním trestním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tíseň jakožto okolnost vylučující protiprávnost v mezinárodním trestním právu
Název v angličtině:
Duress as Ground for Excluding Criminal Responsibility in International Criminal Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Eva Hladíková
Oponenti:
doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D.
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Id práce:
150447
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 3. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezinárodní právo trestní, tíseň, Erdemović
Klíčová slova v angličtině:
International criminal law, Duress, Erdemovic
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou tísně jakožto okolnosti vylučující protiprávnost v mezinárodním trestním právu. Tísní je myšlena situace, kdy je pachatel pod pohrůžkou bezprostřední smrti nebo ublížení na zdraví donucen spáchat zločin podle mezinárodního práva. Práce krátce zkoumá tíseň v národních právních řádech, zejména pak rozdíl mezi pojetím tísně v common law a kontinentálním právu. Dále se pak zabývá využitím tísně jako argumentu obhajoby v historii mezinárodního trestního práva a podrobně se zaměřuje na dva klíčové judikáty v této oblasti – případ Einsatzgruppen rozhodovaný americkým vojenským tribunálem po 2. světové válce a případ Erdemović rozhodovaný Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii. Práce komplexně pojednává o jednotlivých znacích tísně. Za tyto znaky je považováno i) jednání, které naplňuje znaky zločinu podle mezinárodního práva, ii) existence bezprostřední hrozby pachateli na jeho životě nebo zdraví, iii) nutné jednání k odvrácení hrozby (podmínka subsidiarity), iv) přiměřené jednání k odvrácení hrozby (podmínka proporcionality), v) fakt, že si pachatel nezpůsobil nebezpečí sám a vi) že jej neměl povinnost snášet. Práce také vymezuje tíseň oproti ostatním okolnostem vylučujícím protiprávnost, které nacházejí uplatnění v mezinárodním trestním právu – krajní nouzi a rozkazu nadřízeného. Základní myšlenka, kterou si tato práce klade, je, zda by tíseň měla v mezinárodním trestním právu osvobozovat pachatele, a to i v případě vraždy, nebo zda by měla být jen polehčující okolností. Tato problematika je velice úzce spjata s debatou, zda by tíseň měla pachatele zločinu podle mezinárodního práva omlouvat nebo ospravedlňovat, které je v této práci také věnován prostor. Závěrem se autorka této práce přiklání k názoru, že by tíseň měla omlouvat pachatele zločinů podle mezinárodního práva, jsou-li splněny její přísné podmínky, a to i v případě vraždy.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis aims on the issue of duress as ground for excluding criminal responsibility in international criminal law. Duress arises from a situation when a perpetrator is forced under a threat of immediate death or bodily harm to commit a crime under international law. This thesis shortly explores duress in national legal systems, especially the differences between the duress in common law and in civil law jurisdiction. It further considers the use of duress as an argument of defence in history of international criminal law and focuses on two key judicial decisions in this area – the Einsatzgruppen case decided by the American military tribunal after the Second World War and Erdemović case decided by the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia. This thesis discusses with complexity the individual characteristics and conditions of duress. These characteristics and conditions are as follows: i) conduct alleged to constitute a crime under international law, ii) threat of imminent death or of serious bodily harm, iii) necessary acts to avoid threat (subsidiarity) iv) reasonable acts to avoid threat (proportionality), v) the situation leading to duress must not have been voluntarily brought about by the person coerced and vi) person coerced did not have a duty to bear this threat. Duress is further compared against other grounds for excluding criminal responsibility that are made use of in international criminal law – necessity and superior orders. The fundamental issue dealt with by this thesis is whether duress should be a complete defence for perpetrators in international criminal law even in case of murder, or if duress should be only considered as mitigating circumstances. This issue is closely connected with the discussion, whether duress justifies the perpetrators of crimes under international law or merely excuses, which is also addressed in this work. Finally the author of this thesis supports the opinion that duress should excuse the perpetrators of crimes under international law even in case of murder provided the strict conditions of duress are met.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Hladíková 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Hladíková 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Hladíková 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 145 kB