velikost textu

Úmyslné a neúmyslné fabulace v orálně-historických výpovědích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úmyslné a neúmyslné fabulace v orálně-historických výpovědích
Název v angličtině:
Intentional and unintentional fiction in the oral-historical interviews
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Markéta Minářová
Vedoucí:
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Id práce:
150356
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Paměť, fabulace, konfabulace, vybavování, zapomínání, sugestibilita, imaginace, orální historie, psychologie
Klíčová slova v angličtině:
The memory, the fiction, recall, remembering, forgetting, imagination, oral history, psychology
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se bude zabývat tématem, které má za cíl analyzovat výpovědi narátorů z pohledu vědecké psychoanalýzy. Práce se zaměří také na paměť, která stojí u zrodu lidských myšlenek a případné fabulace. Nebude se zabývat pouze striktně danými lžemi, ale také zapomínáním, které stojí za upravováním či nechtěným přikrašlováním pravdy. Diplomová práce se bude snažit docílit toho, do jaké míry je paměť zodpovědná za nepřesnost informací a jak chápat lež, která byla vyřčena za plného vědomí a s jasným úmyslem fabulovat a skrýt skutečnou minulost.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of my thesis is to analyze testimony of narrators from the perspective of scientific psychoanalysis. The thesis will also focus on memory which is at the origin of human thoughts and potential fiction. The thesis is not given only deals strictly by lies but also forgetting which stands for adjusting or accidental embellishing the truth. The aim of my thesis is also determine the extent to memory. Thought is responsible for the inaccuracy of information and understanding the lie was said in full consciousness and with the clear intention fiction and conceals the true past.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Minářová 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Minářová 169 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Minářová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 173 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 358 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 152 kB