velikost textu

Georgia O´Keefe a moderná fotografia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Georgia O´Keefe a moderná fotografia
Název v češtině:
Georgia O´Keeffe a moderní fotografie
Název v angličtině:
Georgia O´Keeffe and modern photograhy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lenka Márföldyová
Vedoucí:
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Id práce:
150293
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
fotografia|modernizmus|kvety|detail|abstrakcia|príroda
Klíčová slova v angličtině:
photography|modernism|flowers|detail|abstraction|nature
Abstrakt:
ABSTRAKT Georgia O'Keeffe ako “prvá dáma americkej moderny“ predstavuje výrazný medzník v dejinách novodobého výtvarníctva, a to nielen umelecky, ale aj osobnostne. Dokázala vnímať skutočnosť osobitým spôsobom a aktuálne námety z oblasti fotografie do svojho diela adaptovala už v čase, keď bolo toto médium len krátko oceňované ako forma umenia. Tendencie novej fotografickej vízie premietané do rozmerných plátien zachytávajúcich štúdie botanických prírodnín alebo nádherných krajín je možné rozpoznať v diele fotografov jej doby, akými boli Paul Strand, Imogen Cunningham či Edward Weston. Zámerom tejto práce je analyzovať základné princípy modernej americkej fotografie a poukázať na vplyv, ktoré malo toto médium na utváranie umeleckých náhľadov a na tvorbu Georgie O'Keeffe. Zasedením autorkiných malieb do širšieho umeleckého kontextu a identifikovaním jej inšpiračných zdrojov práca poskytne východisko pre dôkladnejšie pochopenie cieľa, ktorý O'Keeffe svojim originálnym vyjadrením sledovala.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Georgia O'Keeffe as the "First Lady of the American Modern" represents a significant milestone in the history of modern art, not only artistically but also personally. She was able to perceive reality in a distinctive way, and she didn`t hesitate to adapt current photographic trends into her work even though this medium was shortly considered an art form. The tendencies of a new photographic vision projected into large-scale canvases that capture studies of botanical objects or beautiful landscapes can be recognized in the works of photographers of the time such as Paul Strand, Imogen Cunningham, and Edward Weston. The aim of this work is to analyze the basic principles of modern American photography and to point out the influence this medium had on the creation of visual arts and on Georgia O'Keeffe´s work. By putting author's paintings into a wider artistic context and identifying her inspirational resources, the thesis will provide the basis for a more thorough understanding of the purpouse O'Keeffe's original expressions followed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Márföldyová 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Márföldyová 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Márföldyová 34 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 96 kB