velikost textu

Trestní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb - vybrané otázky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb - vybrané otázky
Název v angličtině:
Criminal liability in provision of health care - selected issues
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jan Vychyta
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Id práce:
150251
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trestní odpovědnost, zdravotní služby, postup non lege artis
Klíčová slova v angličtině:
criminal liability, health care, medical malpractice
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem předkládané rigorózní práce je analýza vzájemného vztahu trestního práva a medicíny se zaměřením na uplatňování trestní odpovědnosti lékařů a příslušníků nelékařských zdravotnických povolání v současném právním prostředí České republiky. Cílem práce je seznámit čtenáře v širší perspektivě s novodobou problematikou kriminalizace výkonu zdravotnických povolání především v souvislosti s nedbalostní újmou na zdraví pacientů vzniklou při poskytování zdravotních služeb, nastínit perspektivu jejího budoucího vývoje a představit řešení některých konkrétních právních problémů. Práce je členěna do tří kapitol doplněných o úvod a závěr, které se dále člení do dvou úrovní podkapitol. Po krátkém exkurzu zaměřeném na historický vývoj a chápání trestněprávních ingerencí do systému zdravotnictví (kapitola 2) následuje dvojice kapitol, které tvoří jádro práce a které svým rozdělením do jisté míry odpovídající tradičnímu dělení evropských trestněprávních kodexů. Kapitola třetí nazvaná „Trestní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb – obecná část“ zpracovává problematiku tzv. základů trestní odpovědnosti v souvislosti s jejich aplikací v prostředí zdravotních služeb, představuje čtenáři jednotlivé právní přístupy k lékařskému zákroku a pojednává o souvisejících právních institutech ležících zpravidla mimo trestní právo, tj. zejména o posuzování odborně správného postupu a tzv. informovaném souhlasu, který je tím nejvýznamnějším právním titulem jakýchkoli zásahů do fyzické či duševní integrity člověka. Autor ve stručnosti zmiňuje rovněž problematiku trestání právnických osob – poskytovatelů zdravotních služeb v kontextu současné právní úpravy – a otázky přípustnosti souběžného uplatňování jednotlivých druhů právní odpovědnosti se zřetelem k zásadě „ne bis in idem“. Čtvrtá kapitola, resp. její jednotlivé podkapitoly pojednávají o skutkových podstatách v praxi nejfrekventovanějších trestných činů. Prostor je přitom věnován především nedbalostním trestným činům proti životu a zdraví a trestnému činu neposkytnutí pomoci, které jsou čtenáři představeny prostřednictvím konkrétních soudních rozhodnutí. Práce je ukončena stručným závěrem shrnujícím názory autora na diskutovanou problematiku.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of this rigorous thesis is an analysis of a mutual relationship between criminal law and medicine with a focus on an application of criminal responsibility of physicians and other medical staff in a current Czech legal system. The aim of the thesis is to introduce various issues of criminalization of health care professionals from broader perspective, first and foremost in connection with harm caused to patients due to medical malpractice, as well as to outline the possibilities of its future development and to present solutions to specific legal problems. The thesis consists of three chapters further divided into two levels of sub-chapters, along with a brief introduction and a conclusion. After a short excursion related to historical views and development of legal incursions into the field of medicine (chapter 2) follow two main chapters that are to be considered a core of the thesis and which resemble to a certain extent typical structuring of traditional European penal codes. The third chapter labeled “Criminal liability in provision of health care – general part” deals with foundations of criminal liability and its application in the healthcare context, presents various legal approaches to medical care and describes certain legal institutes that are usually not considered to be a part of criminal law, i.e. particularly the manner of how the standard of care is reviewed or the informed consent, which is the most significant legal requirement of any kind of breach of human physical or mental integrity. Consequently the author briefly mentions a possibility to prosecute medical care providers as legal entities in context of current state of legislation while highlighting the issues of simultaneous application of several forms of liability considering a “ne bis in idem” principle. The fourth chapter or more specifically its sub-chapters examines elements of the most common criminal offences in the discussed area - for the most part offences related to cases of harm or manslaughter caused by medical malpractice and an offence of failing to provide aid, which are then presented using a concrete case law. At the very end of the thesis there is a brief conclusion in which the author summarizes his attitude towards the discussed topic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Vychyta 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Vychyta 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Vychyta 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 220 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 180 kB