text size

Pořízení pro případ smrti

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Pořízení pro případ smrti
Titile (in english):
Disposition mortis causa
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Eva Kučerová
Opponents:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Thesis Id:
150249
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
17/05/2016
Defence result:
Fail
Language:
Czech
Keywords (in czech):
pořízení pro případ smrti, závěť, dědická smlouva, odkaz
Keywords:
disposition mortis causa, testament, inheritance contract, legacy
Abstract (in czech):
Abstrakt v českém jazyce Tématem této práce je pořízení pro případ smrti. Dědické právo je velmi důležitou součástí právního řádu, bez něj by nebyl zajištěn přechod práv a povinností ze zůstavitele na jeho právní nástupce a společně s tím by nebylo dosaženo zachování hodnot, které zůstavitel za celý život nashromáždil. Práce se skládá z osmi hlavních částí. V první části je obecně nastíněn pojem dědické právo a pořízení pro případ smrti. Vlastně je zde popsáno to, o čem bude celá práce pojednávat. V druhé části je pojednáno o závěti. Jde o nejčastější pořízení pro případ smrti, i když není nejsilnější. Práce obsahuje podrobný popis všech forem závěti a jejího obsahu. Tato část obsahuje i informace týkající se dovětku. V třetí části je upraveno nejsilnější pořízení pro případ smrti, a to dědická smlouva. Dědická smlouva není v našem právním řádu novinkou, byla obsažena již v Obecném občanském zákoníku z roku 1811. Ve čtvrté části je popsána problematika odkazu. Odkaz sice není pořízením pro případ smrti, ale silně s ním souvisí, jelikož pořízení odkazu je činěno právě prostřednictvím pořízení pro případ smrti. Pátá část obsahuje práva nepominutelných dědiců a šestá možnost právě tyto nepominutelné dědice vydědit. Potomky zůstavitele lze vydědit jen ze zákonem taxativně vymezených důvodů. V sedmé části je jen okrajově popsána problematika dědického práva s cizím prvkem, tedy pokud jde o dědění v případě osoby s jiným státním občanstvím nebo pokud jde o majetek nacházející se mimo území České republiky. Poslední kapitolou je tzv. exkurz do dědického práva okolních zemí. Zde jsem se snažila stručně nastínit, jak k úpravě dědického práva přistupují v okolních zemích, tedy na Slovensku, v Německu, v Rakousku a v Polsku. Cílem této práce je co nejvíce přiblížit problematiku pořízení pro případ smrti veřejnosti a nastínit některé problémy, které při výkladu těchto ustanovení občanského zákoníku mohou vznikat.
Abstract:
Abstrakt v anglickém jazyce The theme of this thesis is the disposition mortis causa which is part of the inheritance law. Inheritance law is a very important part of the legal order, without which the transfer of testator´s rights and obligations from a testators to their legal successor and it consequently it would not be achieved the preservation of values that the deceased had accumulated over a lifetime. The thesis consists of eight parts. The first part outlines the general concept of the right of inheritance and disposition mortis causa. In fact, there is described what the whole thesis deals with. The second part deals with testaments. It is the most common form of dispositions mortis causa, though not the strongest. The thesis includes a detailed description of all forms of testaments and its contents. This section also contains information relating to the testamentary clause on legacy. In the third part the strongest disposition mortis causa, inheritance contract is adapted. Inheritance contract is not new to our legal system; it was already included in the General Civil Code of 1811. The fourth section describes the issue of the legacy. Although legacy is not officially taken as the disposition mortis causa, but it is strongly related through the disposition mortis causa. The fifth part contains rights of forced heirs and the sixth part the possibility to disinherit a forced heir. Descendants of the testator may be disinherited only by grounds exhaustively defined by law. In the seventh part marginally described the issue of inheritance law with a foreign element, namely in terms of inheritance in the case of a person with a different nationality or with respect to assets located outside the territory of the Czech Republic. The last chapter is an excursion into the inheritance rights of neighboring countries. In this section I try to briefly outline how is the attitude of neighboring countries, namely the Slovak Republic, Germany, Austria and Poland.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Eva Kučerová 646 kB
Download Abstract in czech Mgr. Eva Kučerová 25 kB
Download Abstract in english Mgr. Eva Kučerová 8 kB
Download Opponent's review JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 329 kB
Download Opponent's review JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 189 kB
Download Defence's report 174 kB