velikost textu

Integrovaná prevence znečištění a ochrana životního prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Integrovaná prevence znečištění a ochrana životního prostředí
Název v angličtině:
Integrated pollution prevention and environmental protection
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Andrej Bareš
Oponenti:
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.
Id práce:
150226
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
integrovaná prevence a omezování znečištění, zařízení, provozovatel,integrované povolení
Klíčová slova v angličtině:
integrated pollution prevention and control, installation, operator, permit
Abstrakt:
Abstrakt Práce popisuje nejnovější právní úpravu integrované prevence a omezování znečištění účinnou po 19. březnu 2013 v České republice včetně její návaznosti na právní předpisy Evropské unie, zejména na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). Úvodní dvě kapitoly se zabývají prameny a principy integrované prevence a omezování znečištění, se zaměřením na princip komplexního pojetí životního prostředí a jeho integrované ochrany, na princip prevence a na zapojení veřejnosti do procesu integrovaného povolení. Kapitola čtvrtá objasňuje vybrané základní pojmy zákona o integrované prevenci, jako je zařízení, integrované povolení a nejlepší dostupné techniky (BAT). V oblasti nejlepších dostupných technik se zabývá novým statusem referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) v povolovacím procesu, postupem jejich tvorby, jejich strukturou a výměnou informací o BAT. Pátá kapitola zařazuje proces integrovaného povolování do celkového procesu realizace záměru a vymezuje jeho vztah k právním předpisům obsahujícím právní úpravu jednotlivých složek životního prostředí. Šestá kapitola se zabývá subjekty řízení o vydání integrovaného povolení a kriticky hodnotí právní úpravu účastenství v zákoně o integrované prevenci. V sedmé kapitole je podrobně popsán celý průběh řízení o vydání integrovaného povolení od podání žádosti až po řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí. Předmětem kapitoly osm je obsah integrovaného povolení, stanovování emisních limitů, aplikace BAT a výjimky z aplikace BAT, dále přechod, sloučení, změna, přezkum a zánik a zrušení integrovaného povolení. Předmětem deváté kapitoly jsou kontrola a správní trestání a okrajově přezkum integrovaného povolení jako instituty, které mají zajistit, aby zařízení bylo provozováno v souladu s integrovaným povolením a s právními předpisy.
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis describes the latest legislation of integrated pollution prevention and control effective in the Czech Republic after 19 March 2013 including relevant European Union law especially Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control). First two chapters deal with the sources and principles of integrated pollution prevention and control (hereinafter only „IPPC“), focusing on the principle of a comprehensive approach to the environment and its integrated protection, the principle of prevention and on public involvement in the IPPC permit procedure. The fourth chapter explains selected basic terms of IPPC, such as installation, permit and Best Available Techniques (BAT). In the field of BAT thesis deals with the new status of the Reference Document on Best Available Techniques (BREF) in the IPPC permit procedure, with the procedure for the drawing up and reviewing of BREFs, with their structure and with the exchange of information on BAT. The fifth chapter classifies the IPPC permit procedure into the overall process of implementation of the plan and defines its relationship to the environmental medium Acts. The sixth chapter defining the subjects of proceedings evaluates the rules of participation in the IPPC permit procedure. In the seventh chapter describes thesis in detail the whole proceedings from filing a request to appeal against the decision. Chapter eight describes the content of an integrated permit (with a focus on setting emission limits, on the application of BAT and on the derogations from the application of BAT) and deals also with its transfer, merger, change, updating, and termination and cancellation. The subject of the ninth chapter is the responsibility in the area of IPPC, including institutes to ensure that the installation is operated in accordance with the integrated permit and legislation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrej Bareš 1.77 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Andrej Bareš 1.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrej Bareš 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrej Bareš 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 1014 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 161 kB