velikost textu

Studium optických nelinearit v polovodičích a polovodičových nanostrukturách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium optických nelinearit v polovodičích a polovodičových nanostrukturách
Název v angličtině:
Study of optical nonlinearities in semiconductors and semiconductor nanostructures
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Tomáš Chlouba
Školitel:
doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
Oponenti:
prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
RNDr. Kateřina Herynková, Ph.D.
Konzultanti:
prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
RNDr. Martin Kozák, Ph.D.
RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Id práce:
150128
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Kvantová optika a optoelektronika (4F6)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nanokrystal, časově rozlišená spektroskopie, křemík, luminiscence, Jaynes-Cummingsův model
Klíčová slova v angličtině:
nanocrystal, time resolved spectroscopy, silicon, luminescence, Jaynes-Cummings model
Abstrakt:
Abstrakt: V hlavní části této práce se věnuji studiu relaxačních mechanismů nosičů náboje v křemíkových nanokrystalech v SiO2 matrici. Jedna z potenciálních aplikací těchto struktur je ve fotovoltaice, konkrétně při konstrukci celokřemíkových tandemových solárních článků. Metodami ultrarychlé spektroskopie jsem zkoumal dynamiky nosičů v takových strukturách, což pomohlo zjistit mikroskopické chování nosičů, jejich transport, záchyt v lokalizovaných stavech a podobně. Zároveň jsem se věnoval studiu dopovaných křemíkových nanostruktur, protože technologie dopování je klíčová pro vytváření PN přechodů, což je hlavní prvek solárního článku. Na závěr se věnuji matematickému modelování a teoretickým výpočtům disipativního Jaynes- Cummingsova modelu, což popisuje mimojiné mikrolasery a spadá do oboru kvantové elektrodynamiky v dutinách.
Abstract v angličtině:
Abstract: In the main part of this thesis I study the relaxation mechanisms of charge carriers in silicon nanocrystals in SiO2 matrix. One of the potential applications of these structures lies in photovoltaics, specifically in construction of all-silicon tandem solar cells. I studied the dynamics of carriers in these structures by methods of ultrafast spectroscopy which helped to unravel the microscopic behaviour of carriers, their transport, localization etc. Furthermore I investigated the doping of such structures as the technology of doping is crucial for manufacture of pn- junctions which are the core component of solar cells. At the end I delve into the dissipative Jaynes-Cummings model by mathematical modeling and theoretical calculations which describes among others microlasers and as such comes under a field of cavity quantum electrodynamics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Chlouba 4.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Chlouba 210 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Chlouba 204 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Kateřina Herynková, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Jan Franc, DrSc. 154 kB