velikost textu

Česká větev rodů pánů z Koldic na dvoře Lucemburků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česká větev rodů pánů z Koldic na dvoře Lucemburků
Název v angličtině:
Czech Branch of the Lords of Koldice at the Court of Luxembourg
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tobiáš Jirsík
Vedoucí:
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Oponent:
PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D.
Id práce:
150115
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Páni z Koldic, šlechta, lucemburský dvůr, země České koruny, hejtman (capitaneus), lenní systém
Klíčová slova v angličtině:
Lords of Koldice, nobility, the court of Luxembourg , the Lands of the Crown of Bohemia, sheriff (capitaneus), seigniorial system
Abstrakt:
ABSTRAKT Páni z Koldic mají kořeny v Míšeňsku, kde se nachází město a hrad Koldice (Colditz). Jejich první kontakty s Českým královstvím lze prokázat od doby vlády Václava II.. Následně, za vlády Lucemburků, se stávají jako rádci oporou panovníka. Nejprve sloužili u krále Jana, později dokonce císaře Karla IV. Poměrně často půjčovali větší částky zadluženým panovníkům. Těma st. z Koldic může být považován za prvního pána z Koldic, který se trvale usídlil v království. Král Jan Lucemburský mu udělil v léno některé državy v severozápadních Čechách (nejvýznamnější z nich byl hrad a hornické město Krupka). Jeden z jeho synů, Těma ml. z Koldic, rozmnožil majetek a podřídil i panství Koldice jako léno mladému králi Václavovi IV.(1368). Jména Koldiců na velkém množství listin českých králů dokládají, že příslušníci tohoto rodu obvykle zůstávali v jejich blízkosti. Těma st., Těma ml. a Albrecht z Koldic zastávali významné úřady, například hejtmanství v Horní Lužici a ve Vratislavi, úřad mistra komory a další více, či méně významné posty. Uplatnili se i jako duchovní, během zkoumaného období dva členové rodu zasedli na biskupský stolec v Míšni. Tato práce popisuje pouze jedno století jejich služby u dvora, což znamená, že výzkum je doveden ke konci vlády Václava IV., „česká větev“ pánů z Koldic však vymírá až na počátku 16. století. (Klíčová slova: Páni z Koldic, šlechta, lucemburský dvůr, země České koruny, hejtman (capitaneus), lenní systém)
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The Lords of Colditz originally came from Meissen, which is also the location of the town and castle Colditz (Koldice). Their first contact with the Kingdom of Bohemia dates to the reign of Wenceslaw II. During the rule of the Luxembourg dynasty, they became (as counsellors) one of the pillars of their sovereigns’ power. At first, they served King John of Luxembourg, and then his son and Emperor - Charles IV. Besides their counselling services, Lords of Koldice often lended quite large amounts to indebted rulers. Thimo (Těma) the Elder is considered to be the first Lord of Colditz, who settled in the Kingdom of Bohemia. King John of Luxembourg gave him some goods in the northwestern part of Bohemia (the most important of them was Krupka, a mining town with a castle). One of his sons, Thimo (Těma) the Younger, enlarged the domain and eventually turned his allodial property Colditz (Koldice) into a feud (1368). Thus he became a vassal of the King Wenceslaus IV. A large number of documents show that Lords of Colditz mostly stayed around the royal court. Thimo the Elder, Thimo the Younger and Albrecht held many important offices. For example sheriffs (capitaneus) of Upper Lusatia and Wrocław, master of chamber (magister camerere, head of the royal finances), and other less important offices. During the investigated period, two members of the Colditz house also built a successful spiritual career as Bischofs in Meissen. This paper focuses only on one century of their service at the court of Luxembourg dynasty, that is, from its beginnins to the end of the reign of Wenceslaus IV (1419). However, the „Czech“ stem of the Lords of Colditz prevailed in the Kingdom of Bohemia until its extinction at the beginning of the 16th century. (Keywords: Lords of Koldice, nobility, the court of Luxembourg, the Lands of the Crown of Bohemia, sheriff (capitaneus), seigniorial system)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tobiáš Jirsík 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tobiáš Jirsík 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tobiáš Jirsík 141 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. 222 kB