text size

Skrátený a naliehavý postup v konaniach pred Súdnym dvorom Európskej únie

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Skrátený a naliehavý postup v konaniach pred Súdnym dvorom Európskej únie
Title (in czech):
Zkrácený a naléhavý postup v řízeních před Soudním dvorem Evropské unie
Titile (in english):
Expedited and urgent procedure in proceedings before the Court of Justice of the European Union
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Michal Kutlík
Opponents:
doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D.
JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Thesis Id:
150089
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of European Law (22-KEP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
20/10/2014
Defence result:
Pass
Language:
Slovak
Keywords (in czech):
Skrátené konanie, Naliehavé prejudiciálne konanie, Súdny dvor, Všeobecný súd
Keywords:
Expedited procedure, Urgent preliminary procedure, Court of Justice, General Court
Abstract (in czech):
Abstrakt Predkladaná práca sa venuje analýze skráteného a naliehavého postupu v konaniach pred Súdnym dvorom Európskej únie. Práca konkrétne analyzuje skrátený postup v konaniach o žalobách pred Všeobecným súdom a v konaniach o žalobách a odvolaniach pred Súdnym dvorom, ako aj skrátený a naliehavý postup v prejudiciálnych konaniach. Každá kapitola sa rozboru osobitého postupu venuje na základe popisu historického kontextu zavedenia konania, charakteristiky konania, štatistikami nariaďovania postupov súdom, výberom najzaujímavejších konaní zo súdnej judikatúry a záverečným krátkym zhrnutím daného konania. Taktiež sa v práci porovnávajú oba spôsoby konania navzájom, čo umožňuje lepšie pochopiť rozdiely medzi oboma postupmi nielen z pohľadu inštancie, ktorá postup nariaďuje, ale aj vo svetle ich rozdielnej pôsobnosti pri prejudiciálnom konaní. Cieľom práce je objasniť doterajšie fungovanie skráteného a naliehavého postupu v konaniach pred Súdnym dvorom Európskej únie, ako aj možné aplikačné zmeny vo svetle nového znenia Rokovacieho poriadku Súdneho dvora do budúcna.
Abstract:
Abstract The presented thesis deals with an analysis of the accelerated and urgent procedure in proceedings before the Court of Justice of the European Union. The thesis concretely analyses the expedited procedure in proceedings regarding actions before the General Court and proceedings regarding actions and appeals before the Court of Justice, as well as expedited and urgent preliminary procedure. Each chapter deals with the analysis of the specific procedures in view of the description of the historical context for introduction of the procedure, characteristics of the procedure, statistics for granting the specific procedure, the most interesting cases from the Court´s case-law and a final short summary of the specific procedure. Mutual comparison of the procedures is also described in the thesis, allowing to better understand the differences between the two methods, not only from the perspective of the instance, which deals with the case, but also in light of their different scope within the preliminary ruling. The aim of this thesis is to define the place of the expedited and urgent procedure in proceedings before the Court of Justice of the European Union in the light of the new version of the Rules of Procedure of the Court of Justice and outline their possible application in the future.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Michal Kutlík 897 kB
Download Attachment to the thesis JUDr. Michal Kutlík 962 kB
Download Abstract in czech JUDr. Michal Kutlík 144 kB
Download Abstract in english JUDr. Michal Kutlík 140 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D. 27 kB
Download Opponent's review JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 30 kB
Download Defence's report 180 kB