velikost textu

Skrátený a naliehavý postup v konaniach pred Súdnym dvorom Európskej únie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skrátený a naliehavý postup v konaniach pred Súdnym dvorom Európskej únie
Název v češtině:
Zkrácený a naléhavý postup v řízeních před Soudním dvorem Evropské unie
Název v angličtině:
Expedited and urgent procedure in proceedings before the Court of Justice of the European Union
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Michal Kutlík
Oponenti:
doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D.
JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Id práce:
150089
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 10. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Skrátené konanie, Naliehavé prejudiciálne konanie, Súdny dvor, Všeobecný súd
Klíčová slova v angličtině:
Expedited procedure, Urgent preliminary procedure, Court of Justice, General Court
Abstrakt:
Abstrakt Predkladaná práca sa venuje analýze skráteného a naliehavého postupu v konaniach pred Súdnym dvorom Európskej únie. Práca konkrétne analyzuje skrátený postup v konaniach o žalobách pred Všeobecným súdom a v konaniach o žalobách a odvolaniach pred Súdnym dvorom, ako aj skrátený a naliehavý postup v prejudiciálnych konaniach. Každá kapitola sa rozboru osobitého postupu venuje na základe popisu historického kontextu zavedenia konania, charakteristiky konania, štatistikami nariaďovania postupov súdom, výberom najzaujímavejších konaní zo súdnej judikatúry a záverečným krátkym zhrnutím daného konania. Taktiež sa v práci porovnávajú oba spôsoby konania navzájom, čo umožňuje lepšie pochopiť rozdiely medzi oboma postupmi nielen z pohľadu inštancie, ktorá postup nariaďuje, ale aj vo svetle ich rozdielnej pôsobnosti pri prejudiciálnom konaní. Cieľom práce je objasniť doterajšie fungovanie skráteného a naliehavého postupu v konaniach pred Súdnym dvorom Európskej únie, ako aj možné aplikačné zmeny vo svetle nového znenia Rokovacieho poriadku Súdneho dvora do budúcna.
Abstract v angličtině:
Abstract The presented thesis deals with an analysis of the accelerated and urgent procedure in proceedings before the Court of Justice of the European Union. The thesis concretely analyses the expedited procedure in proceedings regarding actions before the General Court and proceedings regarding actions and appeals before the Court of Justice, as well as expedited and urgent preliminary procedure. Each chapter deals with the analysis of the specific procedures in view of the description of the historical context for introduction of the procedure, characteristics of the procedure, statistics for granting the specific procedure, the most interesting cases from the Court´s case-law and a final short summary of the specific procedure. Mutual comparison of the procedures is also described in the thesis, allowing to better understand the differences between the two methods, not only from the perspective of the instance, which deals with the case, but also in light of their different scope within the preliminary ruling. The aim of this thesis is to define the place of the expedited and urgent procedure in proceedings before the Court of Justice of the European Union in the light of the new version of the Rules of Procedure of the Court of Justice and outline their possible application in the future.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Michal Kutlík 897 kB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Michal Kutlík 962 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Michal Kutlík 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Michal Kutlík 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 180 kB