velikost textu

Postavení společníka v osobní obchodní společnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení společníka v osobní obchodní společnosti
Název v angličtině:
Partner´s Position in a Personal Business Company
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Michal Kocián
Vedoucí:
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Id práce:
150088
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Postavení společníka v osobní společnosti, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, rekodifikace
Klíčová slova v angličtině:
Status of the partner, personal corporations, unlimited partnership, limited partnership, recodification
Abstrakt:
Rigorózní práce „Postavení společníka v osobní obchodní společnosti“ se zabývá především právy a povinnostmi společníků, resp. komplementářů, které těmto osobám při vzniku jejich účasti ve veřejné obchodní společnosti, resp. komanditní společnosti (Společnost), vznikají. Těžištěm této práce je pojednání o těchto právech a povinnostech ve světle rekodifikace, tj. nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Oba v předchozí větě zmíněné zákony nabyly účinnost 1. 1. 2014. Rigorózní práce si dala za cíl nejen popis těchto jednotlivých práv a povinností společníka veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, ale rovněž jejím cílem bylo i popsat jednotlivé problémy, které rekodifikace s sebou přinesla a z těchto problémů, pokud to jenom trochu bylo možné, najít východisko. Práce tak na jedné straně řeší práva společníka, kterými jsou právo společníka na podíl na zisku, právo na náhradu výdajů, které společník vynaložil při zařizování záležitostí Společnosti, právo společníka na vypořádací podíl, právo společníka na likvidačním zůstatku. Práce rovněž řeší problematiku statutárního orgánu Společnosti, obchodního vedení Společnosti, právo společníka na informace, právo společníka podat jménem Společnosti žalobu na splnění vkladové povinnosti, právo společníka podat jménem společnosti žalobu na odčinění újmy. Na straně druhé práce pojednává o jednotlivých povinnostech, kterými jsou povinnost loajality, povinnost společníka postupovat s péčí řádného hospodáře, vkladová povinnost společníka, povinnost společníka osobně se účastnit na podnikání Společnosti, ručení společníka za dluhy společnosti, povinnosti společníka zdržet se konkurenčního jednání. Práce rovněž pojednává o úpravě podílu společníka ve Společnosti, tj. o obecné úpravě podílu, kvalitativní a kvantitativní stránce podílu, převodu a přechodu podílu, zastavení podílu, o podílu ve společném jmění manželů a ve spoluvlastnictví. Konečně práce se rovněž zaobírá otázkou vzniku a zániku účasti společníka ve Společnosti. Domnívám se, že práce může případnému čtenáři nabídnout komplexní náhled do problematiky postavení společníka v osobní obchodní korporaci a pokud ne, alespoň by mohla čtenáři nabídnout základ pro jeho bádání, když práce je zpracována z velkého množství odborné literatury a článků, které jsou v hojné míře v práci citovány a je tak možné si pro vlastní potřeby tuto literaturu nalézt
Abstract v angličtině:
The rigorous thesis “Partner's Position in a Personal Business Company” deals primarily with rights and obligations of partners / limited partners arising to them upon their participation in the general or limited partnership (the “Company”). The focus of this thesis is the examination of these rights and obligations in light of the recodification, i.e. upon coming into effect of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, and Act No. 90/2012 Coll. on business corporations and cooperatives (the Business Corporations Act). Both laws referred to in the previous sentence became effective on 1 January 2014. The aim of this rigorous thesis is to describe not only each of these rights and obligations of a partner of the general/limited partnership but also to characterise individual problems brought about by this re-enactment and to find at least some way out of such problems, if possible. Hence, the work resolved, on the one hand, the partner's rights, i.e. the right to a share in profit, the right to the reimbursement of expenses incurred by the partner in settling the Company's affairs, the partner's right to the settlement share and to a share in the liquidation balance, The thesis also deals with issues concerning the statutory body of the Company, the management of the Company's business, the partner's right to information, his right to file in the Company's name a lawsuit for the fulfilment of the contribution obligation and a lawsuit for compensation of loss. On the other hand, the thesis deals with individual obligations, i.e. with the obligation of loyalty, the partner's obligation to act with due care, the partner's contribution obligation, the partner's obligation to participate personally in the Company's business, the partner's liability for the Company's debts and the partner's obligation to desist from any competitive conduct. The thesis also discusses the regulation of the partner's share in the Company, i.e. with the general provisions regulating the share, the quantitative and qualitative aspect of the share, its transfer and transference, pledging of the share, the share held in common matrimonial property and in joint ownership. Finally, the thesis also analyses the issue of the establishment/creation and termination of the partner's participation in the Company. I believe that the thesis may offer to a reader a comprehensive insight into the partner's position in a personal business corporation and if not, it can offer the reader at least a basis for his/her scientific research, as it has been elaborated on the basis of a large number of legal literature and articles which are abundantly quoted in the thesis and such literature may be thus retrieved for the reader's own purpose
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Kocián 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Kocián 171 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Kocián 255 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 202 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 158 kB