velikost textu

Směnečné řízení v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Směnečné řízení v České republice
Název v angličtině:
Bill of exchange proceedings in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jana Brabencová
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
150086
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
směnka; směnečný platební rozkaz; směnečné řízení
Klíčová slova v angličtině:
bill of exchange; judicial order to pay in a form of bill; bill of exchange proceedings
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce na téma „Směnečné řízení v České republice“ popisuje průběh směnečného řízení podle českého právního řádu, a to od jeho zahájení, přes vydání meritorního rozhodnutí až po výkon rozhodnutí, resp. exekuci. Práce se zaměřuje na specifika směnečného řízení jako zkráceného řízení a otázky s tím spojené. Pojednává o problémech souvisejících s novou právní úpravou doručování směnečného platebního rozkazu po 1.1.2014, zabývá se postavením směnečných dlužníků v námitkovém řízení, otázkou přípustnosti námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu a zakotvením patnáctidenní lhůty k jejich podání, a dále též postavením směnečných dlužníků - žalovaných jako samostatných společníků. Zaměřuje se také na zavedení nových institutů v souvislosti s rozhodováním o náhradě nákladů řízení. První kapitola představuje směnku jako cenný papír. Následující kapitoly (druhá až šestá) v souladu s průběhem řízení pojednávají o žalobě s návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu, jeho vydání, doručování a o námitkovém řízení a popsána je také činnost soudu před vydáním směnečného platebního rozkazu. Závěrečné kapitoly se zabývají opravnými prostředky a výkonem rozhodnutí, resp. exekucí.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis named „Bill of exchange proceedings in the Czech Republic“ describes the course of bill of exchange proceedings under the Czech law from its commencement, issuing of a decision on merits till the enforcement of the decision. The thesis focuses on the specifics of the bill of exchange proceedings as a summary proceedings and issues which arise out of it. It deals with problems connected with the new legislation governing from January 1, 2014 the delivery of the judicial order to pay in a form of bill. It looks on the position of a drawee in the hearing where his objections against the judicial order to pay in form of a bill are considered. The thesis deals with the issue of admissibility of objections and the 15 days period to file the objections. It considers the position of drawees – defendants which are in separate joinder of parties on the side of defendants. If also focuses on new institutes connected with deciding about costs of the proceedings. The first chapter discuss a bill of exchange as a security. The following chapters (second till sixth) in accordance with the course of the proceedings deals with the action with a motion to issue a judicial order to pay in a form of bill, its issuance, delivery and with the hearing of the objections. The activity of the court before issuing the payment order is also discussed. The final chapters describe the remedial measures and enforcement of decisions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Brabencová 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Brabencová 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Brabencová 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 196 kB