velikost textu

Vladimír Solovjov: mystik a prorok

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vladimír Solovjov: mystik a prorok
Název v angličtině:
Vladimir Soloviev: the Mystic and Prophet
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.
Oponenti:
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D.
Id práce:
15007
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
---
Datum obhajoby:
26. 1. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
RESUMÉ Mgr. Karel Sládek, Vladimír Solovjov: mystik a prorok Předkládaná rigorózní práce představuje osobnost a dílo ruského myslitele Vladimíra Solovjova (1853–1900) se zvláštním důrazem na jeho mystický a prorocký ráz. Po stručném nástinu dosavadních studií o Vladimíru Solovjovovi se autor snažil poukázat na Solovjovovu celoživotní věrnost teosofickému systému, který si – jakožto syntézu vědy (empirické poznání), filosofie (metafyzické poznání) a náboženství (mystické poznání) – vytyčil již v ranném období své tvorby. Rozhodující roli při jeho rozpracovávání hrála trojí mystická vize Boží Sofie, která mu odhalila princip kosmické všejednoty a cíl vývoje kosmu ve směřování k boholidské podstatě Krista. Solovjovy prorocké vize se neobešly bez předchozích intelektuálních a duševních krizí, které očišťovaly jeho mysl od předsudků, které si společnost s sebou nesla z minulosti. Vlastní reinterpretace své mystické zkušenosti, kterou Solovjov později promítl do své básnické tvorby, odráží jeho náboženský vývoj: po odvrhnutí dětské víry a období ateismu se přes synkretické období, zahrnující inspirační okouzlení náboženskou gnózí, židovskou kabalou či orientálními náboženstvími, postupně přiklonil ke křesťanství. Boží Sofie získávala ze své původní gnosticko-kabalistické zvěstovatelky universálního náboženství stále více mariánský, christologický a církevní charakter. Daný vývoj je dokumentován na základě analýz Solovjovovy poezie a teologicko-filozofických prací. Základ vždy tvoří dialektické vztahy mezi Slovem (Logos), Moudrostí (Sofia) a duší světa v jejím kosmickém a následně historickém procesu. Jednotlivé aspekty teosofického systému (pravda, dobro, krása) Solovjov stále promýšlel a svými intuicemi daleko přesáhl mentalitu doby, čímž se plně rozvinul prorocký charakter jeho děl. Přes historické rozdělení křesťanství poukazoval při hledání pravdy v církvi na ekumenickou jednotu Všeobecné Církve Krista, která je od svých počátků neviditelná a nerozdělená. V historickém vývoji Solovjov doufal, že se dobro skrze spolupráci církve a státu postupně realizuje v příchodu Božího království. Pro jeho cestu se snažil vytyčit argumentačně pevnou etickou bázi. Avšak rezignace před historickou skutečností ho nakonec dovedla k přehodnocení tohoto optimistického postoje, což se odrazilo v závěrečném aspektu jeho tvorby, kterým se stala apokalyptika. V eschatologická předtuše konečného boje mezi Dobrem a zlem dojdou rozpracovávané principy svého završení. A konečně v otázkách krásy se zamýšlel nad smyslem evoluce a lidské lásky, jenž z materialisticko- deterministických koncepcí pozvedl na duchovní roviny, čímž dal evoluci a lidské lásce vyšší smysl. Vladimír Solovjov se svým širokým záběrem dotkl mnohých témat, která byla později reflektována na Druhém vatikánském koncilu (1962–1965), jehož se tímto stal důstojným předchůdcem.
Abstract v angličtině:
ANOTACE The presented rigorous work represents the personality and work of Russian religious thinker Vladimir Solovyov with a special emphasis on his mystic and prophetic character. The author strove to refer to Solovyov´s lifelong adherence to the theosophy system, which – like the synthesis of science, philosophy and religion, he was already determined to take upon himself in his early period of intellectual work. The three mystic visions of Divine Sophia played a decisive role in his creative evolution, which had revealed to him the principle of cosmic unity and the aim of cosmic development to divine-humanity of Christ. Solovyov´s personal reinterpretation of his mystic experiences, which he had later projected into poetic creation, reflected his individual religious development: from a believer in his childhood, to an atheist over syncretism in fascination of religious gnosis, Jewish cabbala or oriental religions, step by step he tended towards Christianity. The Divine Sophia became more of a Marian, Christological and church character from her original Gnostic-cabbalistic prophetess of universal religion. He always thought over the individual aspects of the theosophy system (truth, good, beauty) and with his intuition, he exceeded the mentality of his historical period, which had fully developed his prophetic character. During his searching for the truth in the Church, he was inclining to the mystic ecumenical unity of The Universal Church of Christ, despite a historical division. Solovyov always hoped that good, through the cooperation of Church and the State, would be progressively realized in the coming of The Divine Kingdom. After his resignation over the historical development, he was lead to the eschatological interpretation of final fight between Good and evil. In questions of beauty, he had contemplated the sense of evolution and human love, which he had, from a materialistic and deterministic point of view, improved on a spiritual level and gave it its higher sense. Solovyov´s prophetic visions did not go without intellectual and spiritual crisis, which purified his mind from the engraved prejudices and opinions of society. His depth of intellect touched on many themes, which were later reflected in the Second Vatican Council. Key words: The Divine Sophia, the theosophy system, truth, good, beauty, The Universal Church of Christ.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 650 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 247 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D. 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof.Dr. Albert-Peter Rethmann 392 kB