text size

Identita lidí s kochleárním implantátem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Identita lidí s kochleárním implantátem
Titile (in english):
The identity of people with cochlear implant
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Veronika Čulíková
Supervisor:
Mgr. Radka Zbořilová
Opponent:
Mgr. Radka Nováková
Thesis Id:
149771
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Study programm:
Deaf Studies (B7312)
Study branch:
Deaf Studies (CN)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
17/06/2015
Defence result:
good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
identita, kochleární implantát, komunikace, integrace
Keywords:
identity, cochlear implant, communication, integration
Abstract (in czech):
Bakalářská práce: Identita lidí s kochleárním implantátem Veronika Čulíková Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku identity lidí s kochleárním implantátem. Zabývá se také stanovisky a názory sociálních skupin, s nimiž se uživatelé kochleárních implantátů ztotožňují. Úvodní kapitoly teoretické části jsou věnovány popisu identity obecně. Následně je věnována pozornost popisu možných identit lidí se sluchovým postižením, a to především identit lidí s kochleárním implantátem. Popsány jsou také faktory, které mohou vývoj identity jedince ovlivňovat. Poté jsou v práci uvedeny oba existující pohledy na hluchotu a přístupy ke kochleární implantaci. Zmíněny jsou také názory odborníků i laické veřejnosti. Praktická část se zabývá průzkumem vnímání vlastní identity uživateli kochleárních implantátů, jimi zvoleného způsobu komunikace a jimi preferované sociální skupiny.
Abstract:
Bachelor thesis: The identity of people with cochlear implant Veronika Čulíková Abstract: The bachelor thesis focuses on the issue of the identity of people with cochlear implant. It also addresses the views and opinions of social groups with which users of cochlear implants identify. The introductory chapters of the theoretical part are dedicated to describing identity in general. Subsequently, possible identities of people with hearing loss are described, with particular focus on identities of people with cochlear implants. Factors which can affect the development of an individual's identity are also discussed. Both existing views of deafness are introduced, along with the possible attitudes towards cochlear implantation. Opinions of experts and of general public are also presented. The practical part describes a survey among users of cochlear implants regarding the perception of their own identity, their chosen means of communication and their preferred social group.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Veronika Čulíková 1019 kB
Download Attachment to the thesis Veronika Čulíková 3.37 MB
Download Abstract in czech Veronika Čulíková 44 kB
Download Abstract in english Veronika Čulíková 45 kB
Download Supervisor's review Mgr. Radka Zbořilová 264 kB
Download Opponent's review Mgr. Radka Nováková 257 kB
Download Defence's report doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 152 kB