velikost textu

Identita lidí s kochleárním implantátem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Identita lidí s kochleárním implantátem
Název v angličtině:
The identity of people with cochlear implant
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Veronika Čulíková
Vedoucí:
Mgr. Radka Zbořilová
Oponent:
Mgr. Radka Nováková
Id práce:
149771
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
identita, kochleární implantát, komunikace, integrace
Klíčová slova v angličtině:
identity, cochlear implant, communication, integration
Abstrakt:
Bakalářská práce: Identita lidí s kochleárním implantátem Veronika Čulíková Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku identity lidí s kochleárním implantátem. Zabývá se také stanovisky a názory sociálních skupin, s nimiž se uživatelé kochleárních implantátů ztotožňují. Úvodní kapitoly teoretické části jsou věnovány popisu identity obecně. Následně je věnována pozornost popisu možných identit lidí se sluchovým postižením, a to především identit lidí s kochleárním implantátem. Popsány jsou také faktory, které mohou vývoj identity jedince ovlivňovat. Poté jsou v práci uvedeny oba existující pohledy na hluchotu a přístupy ke kochleární implantaci. Zmíněny jsou také názory odborníků i laické veřejnosti. Praktická část se zabývá průzkumem vnímání vlastní identity uživateli kochleárních implantátů, jimi zvoleného způsobu komunikace a jimi preferované sociální skupiny.
Abstract v angličtině:
Bachelor thesis: The identity of people with cochlear implant Veronika Čulíková Abstract: The bachelor thesis focuses on the issue of the identity of people with cochlear implant. It also addresses the views and opinions of social groups with which users of cochlear implants identify. The introductory chapters of the theoretical part are dedicated to describing identity in general. Subsequently, possible identities of people with hearing loss are described, with particular focus on identities of people with cochlear implants. Factors which can affect the development of an individual's identity are also discussed. Both existing views of deafness are introduced, along with the possible attitudes towards cochlear implantation. Opinions of experts and of general public are also presented. The practical part describes a survey among users of cochlear implants regarding the perception of their own identity, their chosen means of communication and their preferred social group.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Čulíková 1019 kB
Stáhnout Příloha k práci Veronika Čulíková 3.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Čulíková 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Čulíková 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radka Zbořilová 264 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Nováková 257 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 152 kB