velikost textu

Domácí vězení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Domácí vězení
Název v angličtině:
Home confinement
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Josef Sýkora
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
149756
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 10. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Domácí vězení Abstrakt Cílem rigorózní práce je pojmout problémově platnou de lege lata právní úpravu alternativního trestu domácího vězení s ohledem na rekodifikaci trestního zákoníku včetně novelizovaných legislativních úprav a vymezit náměty de lege ferenda v procesu legislativní tvorby práva. Směrodatné bylo zmapovat předmětnou problematiku a analyzovat poznatky logicky se prolínající, ke kterým dospěla právní nauka a aplikační praxe. Obecnou koncepci trestu domácího vězení je možno považovat za správnou, objektivně se však zatím pevně nezakotvil v našem právním systému, poněvadž se nepodařilo optimálně propojit hmotněprávní a procesněprávní legislativní stránku s aplikační praxí. Hlavním důvodem je rozpor mezi deklarovanými zájmy státu, reálným právním prostředím a státem nevytvořených podmínek neumožňující optimální naplnění požadavku. Aktuálně je de lege lata platná problematika v kontextu aplikační praxe celkem podrobně rozpracovaná, žádoucí legislativní stabilita ani optimální záběr v aplikační praxi pro uplatnění očekávaného účelu v oblasti implementace domácího vězení však dosud dosažena nebyla. Právní úprava obsahuje koncepčně pozitivní prvky a využívání trestu domácího vězení brání spíše praktické nedostatky (absence elektronického monitoringu) než nedostatečná legislativa. Absence monitorovacího systému v praxi představuje hlavní slabinu a nedostatek, přestože naše legislativa elektronickou kontrolu předvídá, tudíž je proto míra ukládání a důvěra soudců velmi nízká. Optimálního účelu trestu domácího může být dosaženo propracovaným modelem založeným na kombinaci elektronického sledování a penitenciární péče, příznivého vlivu probační práce a empatického působení na odsouzeného, orientované na resocializaci a převýchovu v odpovídajícím rámci legislativního systému. Zákonodárce se musí zabývat dotčenými legislativními úpravami a náměty de lege ferenda, kterými by se mohlo jeho ukládání a výkon ubírat pro zvýšení efektivity trestu. Závěrem můžeme shrnout, že ukládání trestu domácího vězení umožňuje pokrývat poměrně široké spektrum trestných činů a může patřit mezi nejúčinnější trestní sankce. Teprve čas a ustálená judikatura ukáže, zda současná právní úprava ve spojení s fungujícím systémem elektronického sledování s intenzivní péčí o pachatele bude skutečně dostatečným a funkčním prostředkem ochrany společnosti a současně naplní očekávání a naděje, které jsou na tuto trestní sankci v souladu se zásadou účelnosti v katalogu trestů českého trestního práva hmotného kladeny. 194
Abstract v angličtině:
Home confinement Abstract The inexorable rise of inmates, coupled with disappointingly high rate of reccurence of crime, has refocused attention on finding alternatives to imprisonment regarding criminal sanctions permitted by the new Penal Code of the Czech Republic which came into force on 1 January 2010. This thesis was aimed at dealing with a comprehensive analysis of home confinement. The application of legal doctrine is of fundamental relevance to house arrest related to de lege lata and de lege ferenda provisions. The concept of home confinement as an alternative to criminal incarceration to provide inmates the opportunity and privilege of living at home is associated with the principles of punishment and reducing overcrowding at the jail. This sanction, however, has not yet anchored in the context of penal sanctions. The main reason is the failure to optimally connect real legislation, application practice, the state's interest and a well- functioning infrastructure. The current de lege lata editing in the context of the application practice is considered to be in conformity with advanced foreign legal systems. Nevertheless, we must insist on the fact that currently our situation is far from reaching the desirable legislative stability related to house arrest, despite the current valid legislation certainly has many positive features. Electronic monitoring (EM) constitutes a major weakness of this penal sanction because of failing through repeated attempts so far to put it into practice, therefore the rate of imposing of house arrest is low and the control is largely based on probation services. However, despite positive claims, to date, EM has not been conclusively designated to be cost efficient or to promote public safety. The link between the combination of EM, the benefical effects of probation officers and penitenciary care as tools for reducing crime related to house arrest should be widely investigated. There are areas where the improvement of today´s legal framework is feasible and necessary regarding a rounded perspective on the relevant principles and problems of sentencing based on de lege ferenda suggestions. In conclusion, examples of offenses that could warrant house arrest include minor crimes and should be prepared by the prosecutor, judge, probation officers, including perpetrators and victims being "virtually tailor-made". Furthermore, evaluation of house arrest and fully functional electronic surveillance affirm a few impressions of how the particular program meets all expectations and hopes. 195
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Josef Sýkora 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Josef Sýkora 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Josef Sýkora 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 170 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 146 kB