velikost textu

Vysílání pracovníků v rámci Evropské unie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vysílání pracovníků v rámci Evropské unie
Název v angličtině:
Posting of workers in the European Union
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Leona Ptáčková
Oponenti:
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
149754
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 3. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vysílání zaměstnanců, směrnice o vysílání, volný pohyb služeb v EU, minimální pracovní podmínky, principy koordinace sociálního zabezpečení
Klíčová slova v angličtině:
posting of workers, posted workers directive, free movement of services in the European Union, principles of social security coordination
Abstrakt:
ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE Rigorózní práce se věnuje tématu dočasného vysílání zaměstnanců jejich zaměstnavateli, tj. podniky usazenými v některých členských státech Evropské unie na území jiných členských států za účelem nadnárodního poskytování služeb. Cílem práce je souhrnná analýza problematiky vysílání zaměstnanců, a to zejména z pohledu práva pracovního a práva sociálního zabezpečení, přičemž největší pozornost je věnován pracovně právním podmínkám vyslaných zaměstnanců ve státě vyslání. Text práce je rozčleněn celkem do sedmi kapitol. Úvodní kapitola se obecně zaměřuje na vymezení institutu vysílání zaměstnanců v rámci evropského práva, zejména pak v souvislosti se svobodou poskytovat služby a svobodou volného pohybu pracovníků. Další kapitola se podrobně věnuje právní úpravě obsažené ve směrnici EP a Rady č. 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, která v této oblasti představuje na evropské úrovni základní pramen. S evropským právem je nedílně spojena i judikatura Soudního dvora Evropské unie, který díky své rozhodovací činnosti evropské právo vykládá a dotváří. Zásadní rozhodnutí zabývající se otázkou vysílání zaměstnanců jsou obsažena ve třetí kapitole. Obsahem čtvrté kapitoly je bližší seznámení s právní úpravou obsaženou ve zcela nové směrnici EP a Rady č. 2014/67/EU o prosazování směrnice č. 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Pátá kapitola se pak stručně věnuje problematice práva rozhodného pro pracovněprávní vztahy existující mezi vyslanými zaměstnanci a jejich zaměstnavateli. Následující šestá kapitola se zabývá analýzou české právní úpravy vysílání zaměstnanců, a to konkrétně práv zaměstnanců, kteří jsou vysláni k výkonu práce na území České republiky. Obsahem šesté kapitoly je též seznámení s právní úpravou týkající se naopak vysílání českých zaměstnanců na území jiných členských států. Poslední kapitola se zabývá problematikou sociálního zabezpečení vyslaných zaměstnanců a pravidlům, která se na vyslané zaměstnance v této oblasti aplikují.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This rigorosum thesis is devoted to the topic of temporary posting of workers by their employers (undertakings established in the Member states of European Union) on the territory of another Member state in the framework of the transnational provision of services. The aim of this thesis is to present summary analysis of the posting of workers, especially from the point of view of employment law and social security law. Major attention is devoted to the terms and conditions of employment of posted workers in the hosting states. Text of this thesis is divided into seven chapters. Introductory chapter is generally focused on definition of posting of workers in the framework of European Union law, particularly in the relation with a freedom of transnational provision of services and free movements of persons. Following chapter analyzes in detail legal regulation contained in the Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council concerning the posting of workers in the framework of provision of services that is in this field primary source of law. European law is indispensably connected with the case law of the European Court of Justice that through its judicial decisions helps to interpret and complete European law. The essential decisions of European Court dealing with posting of workers issues are contained in the third chapter of the thesis. The aim of the fourth chapter is to describe legal regulation contained in the new Directive 2014/67/EU of the European Parliament and of the Council on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of provision of services. Following fifth chapter refers to the issue of the law applicable to the employment relationships. Sixth chapter is focused on analysis of the Czech legal regulation of terms and conditions of workers posted to Czech Republic. Legal regulation of posting of workers out of Czech Republic to another Member States is part of this chapter as well. The last chapter of this thesis focuses on social security issues of posted workers and on rules applicable to them in this field.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Leona Ptáčková 578 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Leona Ptáčková 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Leona Ptáčková 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 158 kB