velikost textu

Logopedie na 1. stupni ZŠ pro sluchově postižené

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Logopedie na 1. stupni ZŠ pro sluchově postižené
Název v angličtině:
Speech therapy in Czech elementary schools for children (age 6 - 12) with hearing handicaps
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Pavla Šusterová
Vedoucí:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Id práce:
149724
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
základní škola pro sluchově postižené, logopedická péče, řečová rehabilitace, sluchová rehabilitace, trénink odezírání
Klíčová slova v angličtině:
elementary school for children with hearing handicaps, speech therapy, speech rehabilitation, auditory rehabilitation, lipreading training
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zaměřuje na způsob realizace logopedické péče na prvním stupni vybraných základních škol pro sluchově postižené. Pozornost je věnována především organizačnímu schématu, ukotvení logopedie ve vzdělávací koncepci školy a vztahu logopedie k různým vzdělávacím předmětům. V úvodu práce je popsán vztah logopedie k výchově a vzdělávání žáků s vadou sluchu. V druhé části je objasněn průběh výzkumu na vybraných základních školách pro sluchově postižené a základní charakteristika těchto škol. Třetí část obsahuje souhrn kurikulárních dokumentů, které za posledních šedesát let ovlivnily vzdělávání žáků s vadou sluchu a měly mimo jiné vliv na realizaci a cíle logopedické péče u těchto žáků. S touto částí úzce souvisí část čtvrtá, která se zaměřuje na popis odlišností v ukotvení logopedické péče v jednotlivých vyučovacích předmětech v minulosti a současnosti. Závěrečná část práce porovnává dřívější a současnou organizaci individuální a kolektivní logopedie na školách pro sluchově postižené. Klíčová slova: základní škola pro sluchově postižené, logopedická péče, řečová rehabilitace, sluchová rehabilitace, trénink odezírání
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis focuses on the approaches to speech therapy practice at selected elementary schools (age 6-12) for children with hearing handicaps. Particular attention is given to the organisation scheme, the position of speech therapy in the school's educational concept and to the relation of speech therapy to various educational subjects. The introduction describes the relation of speech therapy to the upbringing and education of pupils with hearing handicaps. The second part gives details on the research at selected elementary schools for children with hearing handicaps and provides basic characteristics of these schools. The third part contains a summary of curricular documents which have affected the education of pupils with hearing handicaps during the past sixty years and which impacted, among other things, the practice and goals of speech therapy among these pupils. This part is closely related to the fourth part which focuses on the description of differences in the position of speech therapy in individual educational subjects in the past and the present. The final part compares the former and the current organisation of individual and collective speech therapy at schools for children with hearing handicaps. Key words: elementary school for children with hearing handicaps, speech therapy, speech rehabilitation, auditory rehabilitation, lipreading training
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavla Šusterová 998 kB
Stáhnout Příloha k práci Pavla Šusterová 324 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavla Šusterová 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavla Šusterová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 388 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 152 kB