velikost textu

Normalita výjimečnosti? (Z)vládnutí krize v reformě azylové a migrační politiky Evropské unie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Normalita výjimečnosti? (Z)vládnutí krize v reformě azylové a migrační politiky Evropské unie
Název v angličtině:
Normality of the exception? Crisis Governance in reforming the Asylum and Migration Policy of the European Union
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Ondřej Kaleta
Školitel:
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Oponenti:
Mats Braun, M.A.
Mgr. Ĺubomír Lupták, Ph.D.
Id práce:
149723
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (P6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (XXMV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výjimečný stav, Evropská unie, migrační krize, vládnutí, diskurzivní analýza, kritický realismus, sekuritizace, preemce.
Klíčová slova v angličtině:
State of exception, European Union, migration crisis, governance, discourse analysis, critical realism, securitization, preemption.
Abstrakt:
Abstrakt Tato disertační práce se zabývá problematikou krizového vládnutí Evropské unie v kontextu migračního vývoje po roce 2015. Autor zkoumá, jakým způsobem vybrané instituce EU (Evropská komise, Rada EU a Evropská rada) konstruují výjimečnost v rámci společné azylové a migrační politiky a jaké mohou být dopady této konstrukce pro fungování uvedené politické oblasti. Výzkum teoreticky vychází z konceptu „výjimečného stavu“ představeného v původní podobě v dílech Carla Schmitta a Giorgia Agambena. Hlavní cíl práce spočívá v rozboru a interpretaci mimořádných migračních opatření z let 2015 až 2018, která byla navrhována a prováděna ze strany politických aktérů EU za účelem řešení migrační situace. Institucionální rovina je dále rozšířena a kontextualizována třemi případy zapojení vlád členských států EU – Maďarska, Rakouska a Německa – do interaktivního spoluutváření nouzových nástrojů. Autor sleduje utváření výjimečnosti v oficiálním diskurzu EU, konstrukci vztahu mezi výjimečností a normalitou, a uplatňování pravomoci konstruovat výjimečný stav na nadnárodní/mezivládní úrovni EU jakožto mezinárodní organizace. Práce přistupuje k tématu prostřednictvím kritické diskurzivní analýzy. Jejím předmětem jsou právní akty a doprovodné tiskové zprávy unijních institucí (respektive vybraných členských států EU), které se vztahují k souboru mimořádných nástrojů. Pro zachycení lokálního výkonu výjimečnosti a jeho materiálního rozměru bylo dále provedeno 21 rozhovorů se členy bezpečnostních aparátů EU (převážně příslušníky Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR) mimořádně vyslanými na vnější hranice Unie v letech 2015 – 2018. Analýza ukazuje vícesměrný proces trvalé sedimentace mimořádných a původně pouze dočasných prvků v migračním režimu EU. Jejich hybatelem jsou jak instituce EU (např. snaha normalizovat nouzové přerozdělovací mechanismy žadatelů o azyl), tak i členské státy (prodlužování výjimečných kontrol na vnitřních hranicích schengenského prostoru). Výzkum dále poukazuje na zvýšený tlak na reorientaci migrační politiky EU v logice „preemptivní krize“ či „preemptivního krizového vládnutí“. Jeho cílem je posílit bezprostřední schopnosti EU co nejrychleji opanovat „příští výjimečnost“ a současně zvýšit disciplinovanost jednotlivých aktérů při plnění kolektivních pravidel. Práce také ilustruje nedostatky provádění krizových opatření v praxi a problematičnost mimořádných kroků členských států EU. V teoretické rovině zpochybňuje obvyklé dichotomické vnímání výjimečnosti a normality, přičemž zdůrazňuje naopak jejich konceptuální slévání a prolínání.
Abstract v angličtině:
Abstract This doctoral thesis examines the issue of crisis governance of the European Union in the context of migration developments after 2015. The author investigates how relevant EU institutions (European Commission, Council of the EU, and European Council) construct exceptionality within the common asylum and migration policy and what might be its impacts on the functionality of this policy. Theoretically, the research is based on the concept of "state of exception" originally introduced in the works of Carl Schmitt and Giorgio Agamben. The main objective of the thesis is to analyze and interpret the extraordinary migration measures from 2015 to 2018, which were proposed and implemented by the EU political actors to address the migration situation. The institutional level is further broadened and contextualized by including three EU Member State governments – Hungary, Austria, and Germany – and their involvement in the interactive shaping of emergency policies. The author studies how the exception is constructed in the EU official discourse, the relationship between exception and normality, and the exercise of power to create a state of exception at supranational/intergovernmental level of the EU as an international organization. The thesis approaches the topic using critical discourse analysis. It focuses on legal acts and accompanying press releases of EU institutions (and the three EU Member States) published in relation to the extraordinary measures. In addition, the analysis draws from 21 interviews with members of EU security apparatus (mostly members of the Czech Police and the Ministry of the Interior of the Czech Republic), who were deployed at the Union's external borders between 2015 and 2018. The role of the interviews is to illustrate how these exceptional measures were exersized locally and to approach their material dimension. The analysis shows that the extraordinary elements that were originally proposed as temporary solutions become sedimented through a multidirectional process within the EU migration legal framework. This process is driven both by EU institutions (e.g. their efforts to normalize emergency redistribution mechanisms of asylum seekers) as well as its Member States (extending exceptional internal border controls within the Schengen area). Furthermore, the research also points out the increased pressure for reorientation of the EU migration policy in the logic of "preemptive crisis" or "preemptive crisis governance". It seeks to strengthen the immediate capabilities of the EU to get the "next crisis" under control as quickly as possible while disciplining how individual actors implement the EU collective rules. Finally, the thesis illustrates some real-world shortcomings of the crisis measures and problematic outcomes of the extraordinary actions of the EU Member States. On a theoretical level, the research questions the usual dichotomic perception of exception and normality and stresses their conceptual blurring and blending.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ondřej Kaleta 2.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ondřej Kaleta 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ondřej Kaleta 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mats Braun, M.A. 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ĺubomír Lupták, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 4.38 MB