velikost textu

Mundane Self-Legitimizations of Power: Distribution of the Sensible in the Israeli Settlements in the West Bank

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mundane Self-Legitimizations of Power: Distribution of the Sensible in the Israeli Settlements in the West Bank
Název v češtině:
Všední sebelegitimizace moci: distribuce vnímatelného v izraelských osadách na Západním břehu
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jakub Záhora
Školitel:
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D.
Oponenti:
prof. Dr. Pavel Barša, M.A.
Haim Yacobi
Id práce:
149701
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (P6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (XXMV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Izrael, Palestina, depolitizace, estetika, vizualita, materialita, governmentalita, dispozitiv
Klíčová slova v angličtině:
Israel, Palestine, depolitization , aesthetics, visuality, materiality, governmentality, dispositif
Abstrakt:
Bibliografický záznam ZÁHORA, JAKUB. Mundane Self-Legitimizations of Power: Distribution of the Sensible in the Israeli Settlements in the West Bank. Praha, 2018. 277 stran. Dizertační práce (Ph.D.) Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií. Vedoucí dizertační práce: PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil., Ph.D. Abstrakt: V předkládané dizertační práci se zabývám mechanismy, praktikami a politickými technologiemi, které depolitizují sporné a potenciálně znepokojivé fenomény a procesy. Konceptuálně a teoreticky vycházím z díla Michela Foucaulta a Jacquese Rancièra a dalších prací, které tito myslitelé inspirovali. Depolitizaci uchopuji skrze Rancièrův koncept “distribuce vnímatelného”, tj. specifické nastavení toho, co je zachytitelné smysly, a tudíž učiněno srozumitelným, “očividným” a “přirozeným”. Tato nastavení následně chápu jako určitý governmentalistický program, přičemž se zaměřuji především na materiální a vizuální prvky dispozitivu, který tuto depolitizační racionalitu realizuje. Empiricky se zaměřuji na příklad izraelských tzv. neideologických osad na Západním břehu. Navzdory řadě rozšířených omylů tyto osady lákají Izraelce dostupnými cenami bydlení a vysokou kvalitou veřejných služeb, nikoliv kvůli jejich náboženskému a nacionalistickému významu. Osady tohoto typu tak představují všední komunity vyhledávané především mladými rodinami, které ze socio-ekonomických důvodů nechtějí žít ve městech ve vlastním Izraeli. Tato každodenní zkušenost osadníků je nicméně v ostrém kontrastu s geopolitickou pozicí osad, které jsou pevnou součástí izraelského okupačního režimu, stejně jako s násilím, kterého se tento režim dopouští na okupovaném palestinském obyvatelstvu. Na základě dlouhodobého terénního výzkumu v regionu, během něhož jsem provedl řadu rozhovorů a pozorování, argumentuji, že tento potenciálně znepokojivý charakter osad je zastřen řadou materiálních a vizuálních praktik, které mají za efekt aestetizaci okupace a jejích projevů, což zapadá do středostavovského étosu osadníků. Ačkoliv se práce zaměřuje na konkrétní případ izraelských osad, její závěry se vyjadřují k širším diskuzím v oboru mezinárodních vztahů, především k tzv. estetickému obratu skrze detailní debatu toho, jak je moc legitimizována za pomoci určitých reprezentaci a vizuálních a materiálních konfigurací. Nicméně oproti pracím, které se zabývají konstrukcí Jinakosti a spektakulárních manifestací moci, v dizertaci ukazuji, že dominance často operuje a je umožněna i zdánlivě banálními a každodenními praktikami. Klíčová slova: Izrael, Palestina, depolitizace, estetika, vizualita, materialita, governmentalita, dispozitiv Počet slov: 89,123
Abstract v angličtině:
Bibliographic Record ZÁHORA, JAKUB. Mundane Self-Legitimizations of Power: Distribution of the Sensible in the Israeli Settlements in the West Bank. Prague, 2017. 277 p. Doctoral dissertation (Ph.D.) Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Studies. Thesis supervisor: PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil., Ph.D. Abstract: In this doctoral thesis I am looking into mechanisms, practices and political technologies that work to depoliticize contested and potentially disturbing realities. To make sense of these processes, I am utilizing the theoretical and conceptual apparatus derived from Foucault’s and Rancière’s respective works. Following Rancière, I conceptualize depolitization as a “distribution of the sensible”, a particular ordering of what is presented to the senses and thus made intelligible, “obvious” and “natural”. Understanding such arrangements in terms of a governmental programme, I focus mostly on material and visual elements of the dispositif that promotes this depoliticizing rationality. Empirically, I am investigating the case of the Israeli so-called non-ideological settlements in the West Bank. Despite some popular misconceptions, these communities attract Israelis by offering cheap public services and housing rather than for their religious-nationalistic appeal, effectively posing as family-friendly suburbs. Nonetheless, such benign experience of the settlers is in a stark contrast to the contested (geo)political status of their communities and violence that underpins the Israeli occupational regime that the settlements are a part of. Drawing on a long-term fieldwork in Israel/Palestine which entailed mostly interviews and participant observation, I argue that the contentious nature of the settlement is erased on the part of the settlers through specific material and visual practices that feed into the middle-class ethos by aesthetization of the occupation’s manifestations and practices. By closely examining the particular case of the Israeli settlements, the thesis thus contributes to the aesthetic turn in IR by looking into ways in which power legitimizes itself through certain representations and visual and material configurations. Nonetheless, as opposed to works which focus on the constructions of difference between the Self and the Other, or spectacular manifestations of power, I argue that dominance can operate in and be facilitated by much more mundane and unremarkable registers of the everyday. Key words: Israel, Palestine, depolitization , aesthetics, visuality, materiality, governmentality, dispositif Number of words: 89,123
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Záhora 7.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Záhora 405 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Záhora 403 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 2.68 MB
Stáhnout Posudek oponenta Haim Yacobi 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 624 kB