velikost textu

Individuální ochrana zaměstnanců v českém a slovenském pracovním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Individuální ochrana zaměstnanců v českém a slovenském pracovním právu
Název v angličtině:
Individual protection of employees in Czech and Slovak labor law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Kamil Masnik
Vedoucí:
prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
149620
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 11. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
individuální ochrana zaměstnanců v českém a slovenském pracovním právu, zásady pracovněprávních vztahů, individuální pracovněprávní vztahy, pracovněprávní judikatura v rámci individuálních pracovněprávních vztazích, flexicurita,
Klíčová slova v angličtině:
individual protection of employees in the Czech and Slovak labor law, labor relations principles, individual labor relations, labor jurisprudence under individual labor relations, flexicurity,
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá tématem individuální ochrany zaměstnanců v českém a slovenském pracovním právu. Vzhledem k tomu, že dodnes ještě nebyli provedené všechny implementace směrnic EU včetně jejich náležitých transpozic do pracovního práva je rozdílnost v pracovních kodexech u obou států zřejmá. Těmi diferencemi v oblasti individuální ochrany zaměstnanců se tato rigorózní práce zabývá, analyzuje je, a to nejen z aspektu hmotněprávní úpravy nýbrž i z hlediska procesního, protože odlišná judikatura nám dotváří ucelený přehled aplikační praxe. Tato práce také poskytuje čtenáři potřebný pohled na nový pojem flexicurity v pracovním právu obou států. Závěrem nám táto rigorózní práce předkládá srovnání obou pracovních kodexů z pohledu individuální ochrany zaměstnanců pod vplyvem flexicurity.
Abstract v angličtině:
ABSTRAKT The work deals with individual protection of employees in the Czech and Slovak labor law. Given that still have not been made any implementation of EU directives, including their respective transpositions into labor law is the difference in labor codes in both State concerned. Diferencema topics in the field of protection of individual employees This thesis deals, analyzes it, and not only from the aspect of substantive legislation but also in terms of process, because different jurisprudence us completes a comprehensive overview of the application practice. This work also provides the reader with the necessary insight to the new concept of flexicurity in the labor law in both countries. Finally, we This thesis presents a comparison of the two labor codes from the perspective of an individual employee protection under the influence of flexicurity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Kamil Masnik 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Kamil Masnik 242 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Kamil Masnik 241 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 478 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 425 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 168 kB