velikost textu

Rozhodčí doložky ve spotřebitelských sporech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodčí doložky ve spotřebitelských sporech
Název v angličtině:
Arbitration clauses in consumer disputes
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lenka Hloušková
Oponenti:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
149517
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozhodčí doložka; spotřebitelské spory; ochrana spotřebitele
Klíčová slova v angličtině:
Arbitration clause; Consumer disputes; Protection of consumer
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této diplomové práce nazvané „Rozhodčí doložky ve spotřebitelských sporech“, je potvrdit či vyvrátit hypotézu, dle které je možné platně uzavřít rozhodčí doložku se spotřebitelem, a pokud hypotéza bude potvrzena, stanovit, jaké požadavky musí být splněny. Práce se skládá z úvodu, pěti kapitol a závěru. Každá kapitola pojednává o rozdílném tématu týkajícím se problematiky rozhodčích doložek ve spotřebitelských sporech. První kapitola je úvodní a vymezuje klíčové pojmy, které jsou v práci dále užívány. Vysvětlen je pojem „spotřebitelský spor“, „rozhodčí doložka“ a „ochrana spotřebitele jakožto slabší smluvní strany“. Druhá kapitola se zabývá obecně přípustností rozhodčích doložek pro řešení spotřebitelských sporů. Tato kapitola je rozdělena na tři části. V první z nich je rozebrán evropský a americký přístup k rozhodčím doložkám. Druhá část se pak zabývá možným posouzením rozhodčí doložky jako nepřiměřeného smluvního ujednání ve smyslu směrnice Rady č. 93/13/EHS, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, ze dne 5. 4. 1993, a to se zohledněním relevantní evropské judikatury. Řešena je taktéž otázka implementace uvedené Směrnice do českého právního řádu. Tato druhá část pojednává o jednotlivých aspektech, které činí smluvní ujednání nepřiměřené, a to o osobní působnosti, neindividuálním sjednání, rozporu s požadavkem přiměřenosti a významné nerovnováze v právech a povinnostech stran. Následně text zmiňuje problematiku přílohy uvedené Směrnice a otázku nezávaznosti nepřiměřeného ujednání. Poslední třetí část se pak zabývá otázkou přezkumu rozhodčích doložek ze strany státních soudů. Třetí až pátá kapitola vychází ze zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, jakožto základního vnitrostátního předpisu upravujícího danou problematiku, a z vnitrostátní judikatury. Tyto kapitoly se zaměřují především na změny, které přinesla Novela účinná od 1. 4. 2012, jež do zákona o rozhodčím řízení zakotvila ochranu spotřebitele. Třetí kapitola se zabývá úpravou rozhodčích doložek a je rozdělena na čtyři části, jež pojednávají o požadavku samostatného uzavření rozhodčí doložky, předsmluvní informační povinnosti, specifických požadavcích na obsah rozhodčí doložky a také o možných vlivech zahraničních úprav. Následující kapitola se zabývá požadavky na osobu rozhodce. Tato kapitola je rozdělena na pět částí. Nejprve je pojednáno o institutu zápisu do seznamu rozhodců, dále pak o kvalifikačních požadavcích či o otázce určení rozhodce a jeho nezávislosti a nestrannosti. Upozorněno je také na problematiku klamavého označení arbitrážních center. Poslední kapitola se věnuje procesněprávním požadavkům na spotřebitelské rozhodčí doložky vyplývajícím převážně z judikatury. Řešena je otázka spravedlivého procesu, jakož i požadavek, aby byla spotřebiteli v rozhodčím řízení zaručena srovnatelná práva jako v řízení před státním soudem. Zmíněna je i problematika pravidel pro postup v řízení. V závěru je pak konstatováno potvrzení hypotézy, tj. že je skutečně možné se spotřebitelem platně sjednat rozhodčí doložku. Předpokladem platnosti je však splnění požadavků vyplývajících z právních předpisů jakož i z judikatury.
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of my thesis, which is named “Arbitration clauses in consumer disputes”, is to confirm or rebut the hypothesis that valid pre-dispute arbitration agreement can be concluded with a consumer, and if the hypothesis is confirmed, what requirements have to be met. The text is composed of five chapters, the introduction, and the conclusion, and each of the chapters deals with different aspects of arbitration clauses in consumers´ disputes. Chapter One is introductory and defines the terminology used in the thesis, such as the consumer dispute, the arbitration clause, and the protection of the consumer as the weaker party. Chapter Two concerns the admissibility of an arbitration clause for the settlement of consumer disputes. This chapter is subdivided into three parts. The first part describes the European and the American points of view of pre-dispute arbitration agreements. The second part examines the arbitration clause as an unfair term according to the Council Directive 93/13/EEC of April 5th, 1993 on unfair terms in consumer contracts and with regard to the related case law of the Court of Justice of the European Union and its implementation into the Czech legal system. This part describes the personal applicability, non-individual negotiation, non-fulfillment of the requirement of good faith, and significant imbalance in the parties' rights and obligations arising under the contract. Subsequently, it deals with the annex of the directive and non-binding nature of unfair terms. The third part investigates the review of the arbitration clause by courts. Chapters Three to Five are based on Act No. 216/1994 Coll., on Arbitration and Enforcement of Arbitral Awards, which is the fundamental legal regulation governing the topic of my research, and on the Czech case law. These chapters focus on the amendment of Act No. 216/1994 Coll., on Arbitration and Enforcement of Arbitral Awards, which has come into force on April 1st, 2012 and which introduce the protection of consumer into this Act. Chapter Three investigates the regulations of the arbitration clause and is subdivided into four parts which deal with the separate arrangement of the arbitration clause, pre- contractual information duty, specific requirements for its content, and foreign influence. The following chapter investigates the requirements for arbitrators and mentions the demand of entry in the register, education qualifications, the determination of arbitrator, and the independence and impartiality of arbitrator. The issue of the misleading signage of the centers of arbitration is mentioned as well. Finally, Chapter Five reports on the requirements of arbitration proceedings on the consumer arbitration clause. This chapter is grounded on the Czech case law which says that fair trial and procedural rights as before the state´s court have to be guaranteed to the consumer. In addition, the question of the rules of procedure is highlighted. In conclusion, the confirmation of my hypothesis is stated. A valid conclusion of pre- dispute arbitration clause is possible. However, the requirements arising from the legal regulations and the case law have to be met.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Hloušková 1.4 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lenka Hloušková 243 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Hloušková 193 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Hloušková 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB