velikost textu

Dědická smlouva a odkaz - staronové instituty dědického práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dědická smlouva a odkaz - staronové instituty dědického práva
Název v angličtině:
Hereditary contract and Legacy - reestablished institutes of Heritage Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martina Borková
Oponenti:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
149514
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dědická smlouva, odkaz, dědické právo
Klíčová slova v angličtině:
hereditary contract, contract of succession, legacy, heritage law, law of succession
Abstrakt:
Abstrakt práce v českém jazyce Cílem této mé práce je uvést a následně blíže rozebrat dva z nově, respektive po dlouhé době opětovně zavedených institutů dědického práva, a to dědické smlouvy a odkazu. Vzhledem k tomu, že smrt je přirozenou právní skutečností, jež nutně postihne každého z nás, přičemž zejména s přibývajícím věkem mnoho z nás dosti důkladně zvažuje, komu mortis causa „odkázat“ majetek nabytý za života, měl by se každý, kdo takto uvažuje, má-li zároveň zájem vyhnout se zákonné dědické posloupnosti, seznámit s těmito novými a dle mého názoru velmi praktickými instituty. Celá tato práce je rozdělena do šesti kapitol (včetně úvodu a závěrečného shrnutí). Stěžejními částmi práce jsou potom kapitola druhá až čtvrtá zabývající se nejprve jistým úvodem do celé problematiky a osvětlením základních pojmů, po čemž následuje rozbor institutů dědické smlouvy a odkazu, včetně komparace s vybranými zahraničními právními úpravami, a výklad týkající se historie obou zmíněných institutů. Samotné kapitoly zabývající se dědickou smlouvou a odkazem jsou rozděleny do podkapitol tak, aby byly rozebrány veškeré jejich aspekty; u institutu dědické smlouvy tedy její stručná charakteristika, forma, problematika smluvních stran a předmětu dědické smlouvy, včetně problematiky doložek času a podmínek, na což navazuje výklad o otázce způsobilosti smluvních stran a následné srovnání s německou a švýcarskou právní úpravou, a v případě institutu odkazu opět jeho stručná charakteristika, poukázání na rozdíl mezi odkazem a pořízením pro případ smrti, dále otázka zřízení a odvolání odkazu, problematika předmětu odkazu, nabytí vlastnického práva k předmětu odkazu a jeho splatnost, výklad týkající se rozdílu mezi dědicem a odkazovníkem, včetně podrobnějšího rozboru osob zůstavitele, osoby obtížené a legatáře. V neposlední řadě bylo třeba zaměřit se rovněž na problematiku uvolněného odkazu a výklad k jednotlivým druhům odkazů, a následně komparaci české právní úpravy s německou a švýcarskou. Celá práce je následně zakončena stručným shrnutím obsahující zhodnocení právní úpravy dědické smlouvy a odkazu.
Abstract v angličtině:
Abstrakt práce v anglickém jazyce Aim of this work is to introduce and then closely describe two of new, or better to say re-established institutes of law of succession - contract of succession and legacy. Because death is a natural legal fact that none of us avoids which results in a fact that most of us, especially with increasing age, think thoroughly whom to bequeath property acquired during his/her life, everyone who ponders in such a way in case he/she wants to avoid intestate succession should have a knowledge of these new institutes, in my opinion very practical ones. The whole work is divided into six chapters (including introduction and conclusion). Chapters two to four are the principal chapters of this work dealing first with some kind of introduction into the whole problematics by explanation of basic terms, which is followed by interpretation of the institute of contract of succession and legacy, including comparison with chosen foreign legislations, as well as history of both mentioned institutes. The chapters dealing with contract of succession and legacy are divided into subchapters so that all aspects of these institutes could be explained; concerning contract of succession it is its short characteristics, form, problematics of time clauses and conditions, which is followed by the matter of capacity of contracting parties and comparison with German and Swiss legislation; in case of the institute of legacy it is again its short characteristics, pointing out the difference between legacy and mortis causa disposition, then question of establishment and cancelling of the legate, problematics of subject-matter of the legate, acquisition of ownership of the subject of the legate and its maturity, interpretation of difference between heir and legatee, as well as more detailed analysis of testator, person charged and legatee. Last but not least it was important to focus on a problematics of loosened legate as well as to the matter of different kinds of legates, and then comparison of Czech legislation with German and Swiss one. The whole work is finished by a short summary containing evaluation of the new legislation of the contract of succession and legacy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Borková 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Borková 172 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Borková 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB