velikost textu

Plazmové opracování porézních povrchů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Plazmové opracování porézních povrchů
Název v angličtině:
Plasma treatment of porous structures
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mykhailo Vaidulych, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Jan Hanuš, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Konzultanti:
RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.
doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.
Id práce:
149503
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (4F4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 12. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
plazmová modifikace, plazmový polymer, tenké vrstvy, povrchová analýza
Klíčová slova v angličtině:
plasma treatment, plasma polymer, thin films, surface characterization
Abstrakt:
Název práce: Plazmové opracování porézních povrchů Autor: Mykhailo Vaidulych Katedra: Katedra makromolekulární fyziky Vedoucí doktorské práce: Prof. Assist. Jan Hanuš, Ph.D., Katedra makromolekulární fyziky Abstrakt: Disertační práce je zaměřena na modifikaci porézních materiálů pomocí nízkoteplotního plazmatu. V rámci této práce jsou studovány dva hlavní přístupy: funkcionalizace prostřednictvím nanášení funkčních nanokompozitních vrstev a nízkotlaké plazmové leptání. V prvním případě bylo využito střídavé depozice tenkých vrstev z plynné fáze a nanášení nanočástic. Tak byly připraveny nanokompozitní vrstvy na filtračních membránách, které mají extrémní rozsah smáčivosti. Bylo ukázáno, že depoziční parametry tenkých vrstev a polymerních nanočástic umožňují upravit smáčivost membrán, zatímco zabudování měděných nanočástic jim poskytuje antibakteriální vlastnosti. Výsledkem byla úspěšná příprava vysoce efektivních superhydrofobních/superoleophilních a chytrých superamphiphilních membrán, které byly použity pro separaci směsi olej/voda. Plazmové opracování v atmosféře argonu, kyslíku nebo dusíku bylo použito k úpravě tvrdých nanokompozitů kov/polymer (Ag/a-C: H) s potenciálem využití jako funkční povlaky pro kostní implantáty. Anizotropní leptání vede k expozici většího množství kovových nanočástic původně zabudovaných pod povrchem. Toto umožňuje zvýšit krátkodobou antibakteriální účinnost a zachovat mechanické vlastnosti nanášených povlaků. V rámci práce byly také studovány základní aspekty tvorby kovových nanočástic pomocí GAS a depozice tenkých vrstev pomocí PECVD. Klíčová slova: plazmové opracování, nanokompozitní povlaky, filtrační membrány, antibakteriální vlastnosti, nanočástice
Abstract v angličtině:
Title: Plasma treatment of porous structures Author: Mykhailo Vaidulych Department / Institute: Department of Macromolecular Physics Supervisor of the doctoral thesis: Prof. Assist. Jan Hanuš, Ph.D., Department of Macromolecular Physics Abstract: The thesis is focused on the implementation of low-temperature plasma for the modification of porous materials. Two main strategies are involved: functionalization through the deposition of functional nanocomposite coatings and low-pressure plasma etching. In the first case, a gas-phase step-by-step deposition process based on the combination of deposition of nanoparticles and thin films was developed to obtain super-wettable nanocomposite coatings on filtration membranes. It was shown that the deposition parameters of thin films and particles of plasma polymer can tune the wetting characteristic of the membranes whereas embedding copper nanoparticles endows them with antibacterial properties. As a result, highly efficient superhydrophobic/superoleophilic and smart superamphiphilic membranes were successfully fabricated for oil/water separation. Plasma processing in the atmosphere of argon, oxygen or nitrogen was utilized to modify hard metal/polymer nanocomposites (Ag/a-C:H) with potential to be used as functional coatings for bone implants. An anisotropic etching resulted in an exposure of higher amount of the metal NPs initially buried beneath the surface. This allows to enhance the short term antibacterial efficiency and preserve mechanical properties of the produced coatings. As a part of the study, fundamental aspects of the formation of metallic NPs by GAS and thin films deposition by PECVD were studied. Keywords: plasma treatment, nanocomposite coatings, filtration membranes, antibacterial properties, nanoparticles
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mykhailo Vaidulych, Ph.D. 12.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mykhailo Vaidulych, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mykhailo Vaidulych, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Hanuš, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. 154 kB