velikost textu

Výuková simulace v úkolové situaci ( Šetření zaměřené na hledisko akceptace, interaktivity a autenticity)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuková simulace v úkolové situaci ( Šetření zaměřené na hledisko akceptace, interaktivity a autenticity)
Název v angličtině:
Educational Simulation in Task Situations (A survey focusing on the aspects of acceptance, interactivity, and authenticity)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tereza Selmbacherová
Školitel:
PhDr. Hana Krykorková, CSc.
Oponenti:
Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.
Mgr. Anna Páchová
Id práce:
149430
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPED)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 2. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výuková simulace, akceptace, interaktivita, autenticita.
Klíčová slova v angličtině:
Educational simulation, acceptance, interactivity, authenticity.
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce Výuková simulace v úkolové situaci se zabývá novým médiem, které se začíná prosazovat ve vzdělávání, výukovou simulací. Pohlíží na ni ze tří různých hledisek, z hlediska akceptace výukové simulace ve školním prostředí, hlediska interaktivity výukového materiálu a hlediska jeho autenticity. Hledisko akceptace čerpá z hodnocení 34 českých učitelů a více než 1000 studentů, kteří hodnotili přínosy a nedostatky výukových simulací, jež měli k dispozici. Hledisko interaktivity (N = 152) je zaměřeno na experimentální srovnání učebního materiálu, který má aktivovány interaktivní prvky, a materiálu který je aktivované nemá. Hledisko autenticity (N = 48) pracuje se srovnáním autentického výukového materiálu s materiálem převedeným do animované formy. Všechny tři stěžejní kapitoly obsahují teoretické revue a vlastní výzkumné šetření. Experimentální výsledky jsou rozděleny do třech samostatných kapitol, které jsou zaměřeny dle jednotlivých hledisek. Metodologický přístup je založen na kombinaci kvalitativních a kvantitativních metod sběru dat, zejména na terénním šetření a laboratorním experimentu.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation ‘Educational Simulation in Task Situations’ is focused on a new medium - educational simulation, which is starting to establish itself in the field of education. This work is examining educational simulations from three different points of view: 1) the acceptance of educational simulations in the school environment, 2) the interactivity of learning material, and 3) the authenticity of learning material. The experimental results are divided into three separate chapters according to the respective viewpoint. The investigation focused on acceptance in the first chapter draws from the evaluation of 34 Czech teachers and more than 1000 students, who both evaluated the benefits and shortcomings of particular educational simulations that were used by the teachers and their students. The experiment on interactivity (N = 152) in the second chapter is focused on the experimental comparison of learning material with activated interactive features and learning material with deactivated features. The third experiment on authenticity (N = 48) compares teaching material using authentic media sequences and the same material converted into an animated form. All three main chapters contain a theoretical review of the respective topic and our own experimental research. The methodology is based on the combination of qualitative and quantitative data collection methods, in particular using field research and laboratory experiments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Selmbacherová 2.49 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Selmbacherová 998 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Selmbacherová 198 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Selmbacherová 69 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tereza Selmbacherová 728 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Krykorková, CSc. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anna Páchová 525 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 251 kB