velikost textu

Předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu
Název v angličtině:
Presumptions for constitution of damage responsibility
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Vít Svejkovský
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
149426
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
újma, předpoklady, odpovědnost
Klíčová slova v angličtině:
damage, presumptions, responsibility
Abstrakt:
Předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu Abstrakt Cílem této rigorózní práce je přiblížit předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu. Z časového hlediska je prvním předpokladem porušení povinnosti. Proto první kapitola pojednává právě o porušení povinnosti, přičemž se blíže věnuje porušení dobrých mravů, porušení zákona a porušení smluvní povinnosti. V závěru se první kapitola zaměřuje na okolnosti vylučující protiprávnost, zejména krajní nouzi a nutnou obranu. Druhá kapitola pojednává o druhém nezbytném předpokladu odpovědnosti za újmu, kterým je újma. Tato kapitola tak rozděluje újmu na škodu, tj. újmu majetkovou, a újmu nemajetkovou. U škody se zmiňuje i o jejich jednotlivých složkách, kterými jsou skutečná škoda a ušlý zisk. A u nemajetkové újmy jsou uvedeny některé její ustanovení ve speciálních zákonech. Druhá kapitola blíže uvádí i občanskoprávní úpravu ve Spolkové republice Německu, konkrétně obsaženou v německém občanském zákoníku. Třetí kapitola pojednává o třetím nezbytném předpokladu vzniku odpovědnosti za újmu, kterým je příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a následnou újmou. Příčinná souvislost na rozdíl od předchozích dvou předpokladů není téměř vůbec blíže popsána v obč. zákoníku. Z tohoto důvodu je tak uváděna prostřednictvím judikatury a právní teorie. Tato kapitola se zaměřuje na dvě teorie kauzálního nexu, a to teorii podmínky a teorii adekvátní příčinné souvislosti. Dále je ve třetí kapitole uvedena i praktická situace, kdy je rozhodných příčin více. A závěr třetí kapitoly obsahuje úvahu ohledně ztráty naděje. Čtvrtá kapitola pojednává o zavinění, což však není na rozdíl od předchozích tří předpokladů odpovědnosti za újmu předpokladem vždy nezbytným. Zavinění je však nutné brát v potaz tehdy, když hovoříme o subjektivní odpovědnosti za újmu. Naopak při objektivní odpovědnosti se k zavinění nepřihlíží. Ve čtvrté kapitole se proto dále pojednává o dvou formách zavinění, a to úmyslu a nedbalosti. A v závěru je zmíněna i změna oproti původní občanskoprávní úpravě, a to zejména odpovědnost za náhodu. Klíčová slova: újma, předpoklady, odpovědnost
Abstract v angličtině:
Presumptions for constitution of damage responsibility Abstract The aim of this rigorous thesis is to bring closer the presumptions for the constitution of damage responsibility. In terms of time, the first presumption is the breach of duty. Therefore, the first chapter deals with the breach of duty, focusing more closely on violation of good morals, breach of law and breach of contractual obligations. In conclusion, the first chapter focuses on circumstances excluding unlawfulness, especially necessity and self-defence. The second chapter deals with the second presumption for the constitution of damage responsibility that is damage. This chapter divides the damage to material damage and immaterial damage. The material damage is also mentioned with its individual components, which are the real damage and the lost profit. And for immaterial damage, some of its provisions are specified in special laws. The second chapter also covers the civil legislation in the Federal Republic of Germany, specifically contained in the German Civil Code. The third chapter deals with the third presumption for the constitution of damage responsibility, which is the cause between the breach of duty and the consequent damage. The cause to the difference from the previous two presumptions is almost not described in the Civil Code. For this reason, it is mentioned through case law and legal theory. This chapter focus on two theories of causes, namely the theory of condition and the theory of adequate causal relationship. Further, the third chapter also shows the practical situation where are more relevant causes. And the conclusion of the third chapter reflects the loss of chance. The fourth chapter deals with culpability, which is unlike the previous three presumptions for the constitution of damage responsibility not always necessary. However, the culpability must be considered when we are talking about subjective damage responsibility. Conversely, in the case of objective damage responsibility, the culpability is not considered. The fourth chapter therefore deals with two forms of culpability, namely intention and negligence. Finally, there is a change from the previous Civil Code, especially the responsibility for coincidence. Key words: damage, presumptions, responsibility
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vít Svejkovský 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vít Svejkovský 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vít Svejkovský 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 383 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 158 kB