velikost textu

Uvolněný podíl

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Uvolněný podíl
Název v angličtině:
Vacant share
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petr Novák
Vedoucí:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponent:
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Id práce:
149423
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Společnost s ručením omezeným, podíl, uvolněný podíl.
Klíčová slova v angličtině:
A limited liability company, share, vacant share.
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce - Uvolněný podíl Rigorózní práce s názvem Uvolněný podíl se zaměřuje na analýzu právní povahy pojmu uvolněný podíl ve společnosti s ručením omezeným a právních poměrů souvisejících s uvolněním podílu, zejména pak naložení s uvolněným podílem a majetkovému vypořádání s bývalým společníkem. Východiskem pro závěry autora je jeho akcent na obsah pojmu podíl na společnosti s ručením omezeným, tedy důraz na účast společníka ve společnosti, kterou podíl představuje, přičemž právní povahu uvolněného podílu dovozuje ze skutečnosti, že k uvolnění podílu dochází v důsledku zániku účasti společníka ve společnosti. V návaznosti na to autor vyjadřuje pochybnosti o tom, zda je uvolněný podíl věcí v právním slova smyslu, přesto však nakonec dochází k závěru, že uvolněný podíl je nehmotnou movitou věcí, která není nikým vlastněna. Autor se dále významně věnuje analýze právních vztahů souvisejících s naložením s uvolněným podílem, přičemž v platné právní úpravě identifikuje znaky, na jejichž základě dělí jednotlivé způsoby naložení s uvolněným podílem do tří kategorií. Pravidelně se pak autor vyjadřuje k tomu, zda je možné se při nakládání s uvolněným podílem v tom či onom směru odchýlit od zákona. Stejným způsobem autor zpracoval právní úpravu majetkového vypořádání společnosti s bývalým společníkem. Přínosem práce je to, že autor poukazuje na ty části zákona o obchodních korporacích týkající se institutu uvolněného podílu, které sami o sobě či ve spojení s jinými činí interpretační obtíže, a při využití řady výkladových metod se snaží dosáhnout jednoznačného závěru, jaká práva a povinnosti mají dotčené osoby v tom či v onom případě.
Abstract v angličtině:
English summary rigorous thesis - Vacant share In this rigorous thesis named The Vacant Share I engage in analysis of the legal nature of the term vacant share in a private limited company and in analysis of legal relations pertaining to the release of a business share, especially of the use of a vacant share and property settlement with a former shareholder. The starting point for my conclusions is my emphasis on the content of the term share in a private limited company, thus emphasis on shareholder's participation in a company, which is represented by the share, while I infer the legal nature of a vacant share from the fact, that the release of a business share occurs as a result of termination of shareholder's participation in the company without anyone else getting into the position of the former shareholder. Although my conclusions gave rise to doubts whether a vacant share is a thing in legal sense, I finally came to the conclusion that a vacant share is an intangible movable thing which is not owned by anyone, even though it does not show legal features of a thing in legal sense. After all, a vacant share is a thing because the law stipulates so. In this thesis I significantly engage in analysis of legal relations regarding the use of a vacant share, in the course of which I identified features in effective legal regulation, upon which I divided particular ways of the use of a vacant share into three categories. Regularly I expressed my opinion whether it is possible to deviate from the law over the course of the use of a vacant share in one way or another. I categorized ways of the use of a vacant share into groups of general ways, the special way which can be utilized only in case of a business share with unrestricted transferability, and the special way of the use of a vacant share which was represented by a common certificate before its release. I significantly paid attention also to legal regulation of property settlement between a former shareholder and the company. Again I commented on the question whether it is possible to deviate from the law over the course of settlement with a former shareholder in one way or another. In my rigorous thesis I pointed out those parts of the Business Corporation Act regarding the institute of a vacant share which by themselves or in connection with others give rise to interpretive difficulties, and while employing wide array of interpretative methods I attempted to reach an unequivocal conclusion which rights and duties subjects in question have in various situations. As a follow-up to ascertained weaknesses of present legal regulation I suggested new wording of relevant legal regulation, which is affected by my emphasis on participation of a shareholder in a company which is represented by a business share.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Novák 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Novák 162 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Novák 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 215 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB