velikost textu

Evropská bankovní regulace: cesta k bankovní unii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evropská bankovní regulace: cesta k bankovní unii
Název v angličtině:
European banking regulation: a step towards banking union
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Klára Kubáňová
Oponenti:
JUDr. Petr Kotáb
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Id práce:
149416
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bankovní regulace, Evropská bankovní unie
Klíčová slova v angličtině:
banking regulation, European banking union
Abstrakt:
Abstrakt Cílem rigorózní práce Evropská bankovní regulace: cesta k bankovní unii je zhodnotit pravidla bankovní regulace obsažená v CRD IV, jakož i další pilíře, na kterých má být nově vznikající bankovní unie vystavěna. Práce se v úvodu věnuje vývoji regulatorních opatření v evropském a mezinárodním kontextu. Druhá část práce analyzuje nový regulatorní balík CRD IV, jehož obsahem je nařízení CRR a směrnice CRD IV, důvody jeho přijetí a důsledky z něho plynoucí. Důraz je kladen zejména na kapitálovou reformu; práce analyzuje kvalifikaci kapitálových instrumentů (kmenových akcií banky a dalších členských vkladů družstevní záložny) do kmenového kapitálu tier 1 podle pravidel v CRD IV obsažených. Autorka současně hodnotí, jaké důsledky přinesou nová regulatorní pravidla pro banky působící v Evropské unii a dopad na legislativní rámec v České republice. V dalších částech práce autorka analyzuje podstatu, důsledky a limity dalších pilířů bankovní unie - jednotného bankovního dohledu, jednotného systému řešení bankovních problémů a jednotného systému pojištění vkladů.  
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of thesis European banking regulation: a step towards banking union is to analyze rules of banking regulation contained in CRD IV package, as well as other pillars the emerging banking union is built upon. The introduction is devoted to the development of harmonization of banking regulation rules at European and international level. The second part of the thesis focuses on the CRD IV package that comprises of CRR regulation and CRD directive, the reasons of its adoption, consequences and implications. The emphasis is placed especially on the capital reform; the thesis analyzes the qualification of equity instruments (common shares of a bank and additional deposits of a credit union) into Common Equity Tier 1 Capital according to CRD IV rules. The author further analyzes the implications of the regulatory reform for banks conducting banking activities within the European union and impact on legislative framework of the Czech Republic. In the following parts of the thesis the author discusses the nature, consequences and limits of the other pillars of banking union - Single Supervisory Mechanism, Single Resolution Fund and Single Deposit Guarantee Scheme.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Kubáňová 645 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Kubáňová 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Kubáňová 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Kotáb 445 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 868 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 168 kB