velikost textu

Být rodičem dítěte s pohybovým postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Být rodičem dítěte s pohybovým postižením
Název v angličtině:
Being a parent of a child with physical moving disabilities
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Dušana Chrzová
Školitel:
prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Iva Stuchlíková, CSc.
doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.
Id práce:
149366
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 2. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Výzkum, o němž pojednávám v této disertační práci, je zakotven v přirozeném kontextu mé praxe speciální pedagožky pracující ve Speciálně pedagogickém centru při JUS. Podstatnou součástí této praxe j e řešení problémů týkajících se začleňování dětí s pohybovým postižením do systému standardního vzdělávání. Ve své praxi se pohybuji na hranici mezi dvěma světy: mezi „světem zdravých" a „světem postižených". Na této hranici (a také přes ní) se pohybuji spolu s několika zúčastněnými „stranami": především s dětmi a jejich rodiči. Oblast mého působení má však i další zúčastněné: jsou to učitelé, pedagogičtí asistenti a ředitelé škol, do kterých jsou děti integrovány, a je to také širší institucionální kontext těchto procesů. Zmíněná hranice mezi „světem zdravých" a „světem postižených" a pohyb přes ní má různý význam pro různé „strany": je něčím jiným pro dítě, něčím jiným pro rodiče, podobně pro učitele, asistenty či úředníky. Ve své profesi se vyskytuji v prostoru určitého obecného „zadání", kterým j e pomáhat dětem s pohybovým postižením a jejich rodinám překonávat hranice a omezení "světa postižených" a začleňovat se do „světa zdravých". Často však jsem nucena se ptát: Čím je toto obecné „zadání" v konkrétních případech jednotlivých zúčastněných? Jak tyto věci vlastně prožívají ti, o které se tu především jedná, tj. děti a jejich rodiče? Ve své práci jsem se zaměřila především na zkušenost rodičů dětí s pohybovým postižením. Od samého počátku, kdy jsem se začala zkoumaným tématem zabývat, jsem si kladla řadu otázek: Jak tito rodiče dokázali odolávat náročným situacím? Jak se vyrovnávají s každodenní realitou? Jak sami sebe vnímají vzhledem k okolnímu světu? Jak se ve změněné životní situaci orientují? Kdo jim poskytuje emoční podporu? Jak se smiřují se svým údělem a jaký smysl mu dávají? Co očekávají od budoucnosti? Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The objective of the work is to understand the experience of the parents of physically disabled children using the hermeneutic-narrative approach. The theoretical foundation for the research is McAdams's eoncept of "narrative identity", which is understood as the internalized integration of the past, present time and antieipated future, and provides the feelings of unity and purposefulness. The work partially uses MeAdams's model of "identity as a life-story"", which eonsists of following eategories: 1) key event, 2) perspective and goal, 3) self-image and image of the others, 4) values and beliefs. The theoretical part further elaborates the psychological problems of the families with physically disabled children with a speciál interest in their coping strategies. The methodological foundation of the work is the hermeneutic-narrative approach and its assumption that the human experience is narratively structured. Thus, if we want to study, what it is like to be a parent of a physically disabled child, it is possible to explore the way, how this experience and the relevant understanding are structured in a narration. Using the life-story analysis we can explore, how the parents of disabled children experience their fate, how they cope with it and what meaning they attribute to it. The research sample eonsists of 10 parents of physically disabled children from the SPC practice at the Jedlička Institute. The data collection methods were the narrative interviews facilitated with the "life-line" technique. The data processing phase consisted of three major stages. At the first stage we proceed from the data to the topics and eategories of narrative analysis enhanced with higher level terms of agency and positioning. These higher level terms lead to a number of specifíc eategories, which constitute a framework of the research. At the second stage the interviews are analyzed and interpreted using the terms of the selected categories. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dušana Chrzová 19.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Dušana Chrzová 12.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dušana Chrzová 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dušana Chrzová 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Iva Stuchlíková, CSc. 1.34 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. J. Votava, CSc. 1.5 MB