velikost textu

Používané metakognitivní strategie žáků pátých tříd ve specifické doméně čtení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Používané metakognitivní strategie žáků pátých tříd ve specifické doméně čtení
Název v angličtině:
Specific reading domain metacognitive strategies of the 5th grade elementary school students
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Mgr. Jiří Škoda, Ph.D.
prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc.
Id práce:
149284
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá problematikou zjišťování úrovně metakognitivního rozvoje u žáků 5. tříd docházejících do (a) běžných nespecializovaných základních škol, (b) základních škol implementujících prvky daltonské výuky a (c) základních škol implementujících prvky programu RWCT. Cílem empirického šetření bylo ověření předpokladu, že typ vzdělávacího programu, a od něj se odvíjející realizované strategie řízení kurikula, mohou mít vliv na metakognitivní rozvinutost žáka ve specifické doméně čtení. Z toho důvodu je metodologie výzkumu založena na kvaziexperimentálním uspořádání. Autor v této práci zjišťuje úroveň jak (a) řídící složky, tak (b) znalostní složky metakognice na vzorku 1103 žáků. Výsledky výzkumu potvrzují předpoklad, že typ vzdělávacího programu má vliv na metakognitivní rozvoj žáka a to konkrétně: (a) žáci ZŠ RWCT dokážou lépe posoudit relativní efektivitu nabízených strategií na pozadí úkolové situace (metakognitivní znalost) a společně s žáky ZŠ Daltonského plánu jsou schopni (b) lépe rozlišovat chybné odpovědi od správných a zároveň jsou (c) přesnější ve svém odhadu o ne/správnosti odpovědí vztahujících se k porozumění čtenému, než žáci docházejících do běžných nespecializovaných škol (metakognitivní řízení). Jak žáci ZŠ RWCT, tak žáci ZŠ Daltonského plánu signifikantně (d) lépe skórovali v testu zjišťujícího porozumění čtenému, než žáci běžných ZŠ. V závěru práce jsou nastíněny možná vysvětlení odhalených diferencí v metakognitivní úrovni žáků jakožto výsledek realizovaného kurikula (vlivu výuky), návrhy pro možné budoucí výzkumy, limity studie a doporučení pro teorii a praxi. KLÍČOVÁ SLOVA Metakognice, metakognitivní strategie, metakognitivní znalosti, metakognitivní řízení, čtení s porozuměním, kvaziexperiment
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This dissertation focuses on identification of metacognitive development levels among students in their year 5 in either (a) mainstream elementary schools, (b) elementary schools implementing Dalton education elements in their curriculum or (c) elementary schools implementing RWCT program in their daily activities. The main goal of the empirical study is to verify or disprove the thesis which states that the type of educational programme can influence the metacognitive development of a child in a specific reading domain. That is why author of this text examines the level of (a) the regulation aspect and (b) knowledge aspect of metacognition at research sample of 1103 students from different types of primary schools. The results of this study verify the hypothesis that the type of education program has direct influence on metacognitive development of a student: (a) students of RWCT elementary can better judge the relative effectivity of suggested strategies based on the task situation (metacognitive knowledge) and together with student from Dalton plan elementary schools they are able to (b) recognize false answers from correct ones and are also (c) more accurate in their error approximations of answers related to reading comprehension (metacognitive regulation). Students from RWCT elementary schools, as well as from Dalton plan elementary were significantly better at (d) scoring high in their tests which evaluated the reading comprehension levels, than their peers in mainstream schools. The conclusion part of the study suggests possible outcome explanations of the differences among individual types of study programmes in relation to the metacognitive knowledge levels among students (based on curriculum) and also suggestions for future research in this specific area, limits of this study and suggestions for theory and clinical practice. KEYWORDS Metacognition, metacognitive strategies, metacognitive knowledge, metacognitive regulation, reading comprehension, quasiexperiment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D. 4.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D. 7 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Mgr. Jiří Škoda, Ph.D. 572 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc. 1.04 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 31 kB