velikost textu

Determinanty využití zážitkové pedagogiky v praxi základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Determinanty využití zážitkové pedagogiky v praxi základní školy
Název v angličtině:
Determinants of application of experiential education at Czech basic school
Typ:
Disertační práce
Autor:
PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Školitel:
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Oponenti:
doc. PaedDr. Dana Kollárová, Ph.D.
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.
Id práce:
149275
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zážitková pedagogika, výchova, osobnostní a sociální výchova, dramatická výchova, artefiletika, základní škola, kvalitativní výzkum, případová studie
Klíčová slova v angličtině:
experiential education, education, personal and social education, drama education, art-philetics, Czech basic school, qualitative research, case study
Abstrakt:
ABSTRAKT Hanková Téma disertační práce se vztahuje k potenciálu zážitkové pedagogiky (ZP) pro implementaci osobnostní a sociální výchovy (OSV). Cílem výzkumu je popsat determinanty užití ZP v didaktickém uvažování skupiny pedagogů při plánování a realizaci výuky OSV na základní škole. Teoretická východiska jsou postavena na rozsáhlé komparaci nesourodé terminologie ZP, obecné didaktiky a didaktiky OSV. Kvalitativní výzkum se opírá o vícepřípadovou studii. Data získaná z materiálu tematického psaní a ohniskové skupiny byla zpracována postupy obsahové analýzy s podporou axiální analýzy. Analýzy didaktického uvažování přinesly zjištění o vazbě cíle, zážitku jako prostředku učení a reflexe. Pedagogové své didaktické uvažování a realizaci determinují znalostí skupiny i jednotlivců s respektem k psychické bezpečnosti. Prožitek ve hře je chápán jako prostředek učení, které je facilitováno reflexí. Intepretace ukazují na konstruktivistické postupy výuky postavené na socio-kognitivním konfliktu jako příležitosti k učení (Janík, Slavík, Reusser). Důraz na aktivizaci žáků výzvou a provázející roli učitele (Helus; Pelikán; Jonassen, Land, Mareš). Od pojetí ZP se výpovědi případu liší deficitem dramaturgického pojetí a týmového charakteru práce pedagogů, rezignací na roli přírodního prostředí prožitkové situace a rigidní podmínky školního prostředí. Zjištění otevírají téma kvalifikace pedagoga OSV (Valenta) a profesních pravomocí práce se třídou.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Hanková This thesis focuses on the experiential pedagogy about the implementation of personal and social education. The research aims to investigate and describe the determinants of the experiential pedagogy, particularly about the didactical thinking of group teachers who plan and implement teaching personal and social education in a Czech basic school. The theoretical grounds of this current study are based on the extensive comparison of heterogenous terminology of experiential pedagogy, general didactics, and didactics of personal and social education. This study adopts the qualitative research paradigm with multiple-case- studies research design. The data have been gathered from thematic writing and focus group interviews which were analysed by the content analysis method with the support of axial analysis. The analysis of didactical thinking is concerned with the objective and the experience as a means of learning and reflection and revealed that teachers determine their didactical thinking and practice by the knowledge of the group and individuals concerning psychological safety. The experience during the game is understood as a way of learning facilitated by reflection. The interpretations concur with the constructivist teaching practices based on a socio-cognitive conflict as a learning opportunity (Janík, Slavík, Reusser) with an emphasis on activating pupils through a challenge and facilitating the teacher's role (Jirásek, Valenta; Helus; Pelikán; Jonassen, Land; Mareš). The results of the multiple case studies differ from the experiential pedagogy concept by the deficit of the dramaturgical concept and a team nature of the work of the teachers, by the resignation to the role of the natural environment of the experience situation and by the rigid conditions of the school environment. The findings of this study open up the issue of the teacher qualification of personal and social education (Valenta) and professional competences when working in primary school classrooms
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. 10.03 MB
Stáhnout Příloha k práci PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. 653 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Dana Kollárová, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. 1023 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 635 kB