velikost textu

Faktory a aspekty ovlivňující kvalitu pedagogicko-psychologické praxe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory a aspekty ovlivňující kvalitu pedagogicko-psychologické praxe
Název v angličtině:
Factors and aspects affecting quality of a pedagogical-psychological practice
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Petr Franiok, Ph.D.
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Id práce:
149274
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace: Předkládaná disertační práce je komparativní studií zaměřenou na analýzu a porovnání koncepce a podmínek realizace současné podoby pedagogicko-psychologické praxe, která je integrální součástí pregraduální přípravy učitelů. Komparace byla realizována na dvou pedagogických fakultách, a to na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. V teoretické části práce je stručně charakterizována historie proměn přípravy budoucích učitelů na území Čech a Slovenska od 19. století do současnosti a základní teoretická východiska pregraduální přípravy budoucích učitelů. Ve výzkumné části disertační práce jsou na základě metod kvalitativního a kvantitativního výzkumu – obsahové komparativní analýzy, dotazníkového šetření a řízených rozhovorů – vymezeny problémy, které podobu pedagogicko-psychologické praxe pozitivně nebo negativně ovlivňují. Informace byly získány od několika skupin respondentů: studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, učitelů obou fakult, kteří praxi řídí, od učitelů a ředitelů základních škol, kde je praxe realizována. Výsledky byly využity při vymezení optimálních podmínek, pro realizaci pedagogicko-psychologické praxe na Ped F UK v Praze. Klíčová slova: Pedagogická praxe, komparace, student pedagogické fakulty, fakultní učitel, cvičný učitel, ředitel fakultní školy, ředitel cvičné školy, učitel pedagogické fakulty.
Abstract v angličtině:
Abstract: The presented dissertation paper deals with the pre-graduate preparation of teachers, specially its integral part, pedagogical-psychological experience („experience“). The aim of this paper is comparative study focused on analysing and comparing the conception and implementation of the current conditions of this experience. Comparison was performed between two faculties of education – Faculty of Education at Charles University in Prague and the Faculty of Education at Comenius University in Bratislava. The main research methods were comparative analysis of content, questionnaires and structured interviews. In the research part of the paper, we are trying to define issues that have positive or negative influence: motivation of students to choice of their major of study, their subjective perception of their preparedness for this kind of experience, their assessment of progress of pedagogical experience and its benefits for their future profession. We were provided with other indications by headmasters of schools where this subject was already implemented, by teachers who dedicated themselves to students and by university teachers who lead this subject. The main benefit of this paper is in comparison of both conceptions along with recommendation of the optimal form of practice that could be utilized in the future while correcting study plans for Faculty of Educations at Charles University in Prague. Key words: Pedagogical experience, comparison, student of faculty of education, university teacher, practise teacher, headmaster of university, headmaster of practical school, teacher of pedagogical faculty
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Daniela Nováková, Ph.D. 1.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Daniela Nováková, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Daniela Nováková, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Franiok, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 366 kB