velikost textu

Jak vedení výběrových základních škol přiděluje učitele do tříd?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jak vedení výběrových základních škol přiděluje učitele do tříd?
Název v angličtině:
How does the school management assign teachers to classrooms at selective elementary schools?
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Monika Boušková
Školitel:
PhDr. David Greger, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Konzultant:
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
Id práce:
149271
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Přidělování učitelů, diferenciace žáků, proces rozhodování, vedení školy, volba ředitele, kritéria výběru, znalosti učitele, vnímání přidělení, vícepřipadová studie, zakotvená teorie, rovný přístup
Klíčová slova v angličtině:
Teacher’s assignment, pupils’ differentiation, decision making process, school management, headmaster’s choice, selection criteria, teacher’s knowledge, perception of assignment, multi-case study, grounded theory, equal approach
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce se zabývá tématem, jak vedení českých výběrových základních škol přidělují učitele do tříd. Cílem práce bylo vymezit systém přidělování učitelů do tříd na školách uplatňujících diferenciaci žáků a objasnit, dle jakých kritérií se vedení škol při přidělování učitelů do tříd řídí. V teoretické části bylo vycházeno jak z domácích, tak ze zahraničních zdrojů zabývajících se pojmem diferenciace žáků v základním vzdělávání a volbou přidělování učitelů do tříd. Diferenciace žáků byla představena jak z hlediska pozitivních dopadů efektivního vzdělávání podobně schopných žáků, tak z pozice názoru, že prostřednictvím diferenciace je podporováno nerovné rozřazování žáků do tříd a následné získávání učitelů uplatňujících odlišné nároky a kurikulum. Dále byl představen model diferenciace žáků, modely přidělování učitelů do tříd a uveden teoretický model znalostí učitele, který byl dále využit v empirické části při stanovení kritérií přidělování učitelů do tříd. Cílem empirické části bylo popsat reálný způsob přidělování učitelů do tříd vedením v pěti záměrně vybraných školách a objasnit jej v kontextu vnímání samotných učitelů. Zvolen byl design kvalitativního výzkumu a jako výzkumná strategie vícepřípadová studie a zakotvená studie. Sběr dat tvořila obsahová analýza školní dokumentace, rozhovory s řediteli, vedením a učiteli škol a analýza výsledků srovnávacích testů žáků. Vedení škol přidělují učitele do tříld na základě vlastních kritérií dvěma způsoby, které nejlépe odpovídají koncepcím zkoumaných škol. První způsob představuje vedení škol, která činí rozdíl na základě vlastních kritérií mezi učiteli přidělovanými do výběrových a nevýběrových tříd. Druhý způsob představuje vedení škol, která vybírají do škol dle svých kritérií takové učitele, aby mezi nimi nemuseli již činit rozdíl při přidělování do tříd. V obou případech dochází k záměrnému výběru učitelů do tříd. Učitelé jsou se svým přidělením do tříd spokojeni, i když vnímají u obou typů tříd určité limity. KLÍČOVÁ SLOVA Přidělování učitelů, diferenciace žáků, proces rozhodování, vedení školy, volba ředitele, kritéria výběru, znalosti učitele, vnímání přidělení, vícepřipadová studie, zakotvená teorie, rovný přístup
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The dissertation deals with the topic of how the school management of Czech primary schools assign teachers to classrooms. The aim of the thesis was to define the system of assigning teachers to classrooms at schools applying pupils’ differentiation and to clarify which criteria the school management follows in the assignment of teachers to the classrooms. The theoretical part was based on both domestic and foreign sources dealing with the concept of differentiation of pupils in primary education and with the choice of assignment of teachers to classrooms. Differentiation of pupils was presented in terms of the positive effects of effective education of similarly competent pupils and in terms of the view that differentiation supports the unequal distribution of pupils in classes and the subsequent recruitment of teachers applying different demands and curriculum. In addition, a model of pupils’ differentiation and models of assignment of teachers to classrooms were presented, and also the theoretical model of teacher’s knowledge was introduced, which was further used in the empirical part for the determination of the criteria for assigning teachers to classrooms. The aim of the empirical part was to describe the real way of assigning teachers to classrooms by the school management in five intentionally selected schools and to clarify it in the context of perception of the teachers themselves. The design of qualitative research was selected and as research strategies a multi-case study and a grounded theory were used. Data collection included content analysis of school documentation, interviews with headmasters, school management and teachers, and analysis of pupils’ comparative tests results. School management assigns teachers to classrooms according to their own criteria in two ways that best match the conceptions of the selected schools. The first method is represented by the school management which makes a differentiation in assignment of the teachers to the selective and non-selective classrooms according to their own criteria. The second method is represented by the school management which choose teachers according to their criteria so they do not have to make a difference among the teachers during classrooms’ assignments. There is a deliberate selection of teachers into classrooms in both cases. Teachers are satisfied with their classroom assignment, although they perceive certain limits in both types of classrooms. KEYWORDS Teacher’s assignment, pupils’ differentiation, decision making process, school management, headmaster’s choice, selection criteria, teacher’s knowledge, perception of assignment, multi-case study, grounded theory, equal approach
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Boušková 8.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Boušková 379 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Boušková 376 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. David Greger, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Karel Starý, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 588 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 635 kB