velikost textu

Přechod z preprimárního do primárního vzdělávání u dětí s nízkou návštěvností mateřské školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přechod z preprimárního do primárního vzdělávání u dětí s nízkou návštěvností mateřské školy
Název v angličtině:
Transition from pre-primary to primary education of children with low attendance in kindergarten
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Helena Picková, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
doc. PaedDr. Jana Majerčíková, Ph.D.
Konzultant:
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
Id práce:
149270
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Přechod z preprimárního do primárního vzdělávání, nízká návštěvnost mateřské školy, vícepřípadová studie, rodina bez socioekonomického znevýhodnění, povinné předškolní vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
Transition from pre-primary to primary education, low attendance in kindergarten, multiple case study, families without identified socio-economic disadvantage, compulsory pre-school education
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce se zaměřuje na zkoumání postojů rodin k výchově a vzdělávání jejich dětí při přechodu z preprimárního do primárního vzdělávání. Jedná se o rodiny bez socioekonomického znevýhodnění s nízkou docházkou dětí do mateřské školy. Provedené šetření bylo koncipováno jako vícepřípadová studie a probíhalo longitudinálně v několika časových okamžicích v průběhu přechodu dítěte z mateřské do základní školy. Při studiu sedmi rodin v Libereckém kraji byly hledány důvody, které vedou rodiče k tomu, že se jejich děti neúčastní nebo účastní jen nepravidelně preprimárního vzdělávání v rámci mateřské školy, byly zjišťovány názory rodičů na preprimární vzdělávání a jejich přístup k rozvoji svých dětí. Dále bylo sledováno, jak rodiče přemýšlejí o další vzdělávací dráze svých dětí, jakým způsobem přistupují k volbě základní školy a jak vnímají zavedení povinného roku předškolního vzdělávání. Ze šetření vyplynulo, že důvody neúčasti dětí v mateřské škole jsou rozmanité a že typy rodin, jejichž děti nenavštěvují mateřskou školu, jsou velmi různorodé. Na druhé straně lze konstatovat, že řadu znaků mají tyto rodiny společné. Jedná se především o dominantní postavení matky při výchově a vzdělávání dítěte spojené na jedné straně s hyperprotektivním stylem a na straně druhé se snahou o zajištění všestranného rozvoje dítěte. To u těchto rodin obvykle vede k tomu, že mají problémy s nastavenými pravidly a negativně se v době šetření stavěly k zavedení povinného předškolního vzdělávání v ČR v posledním roce před nástupem do základní školy. Zároveň ale aktivně přistupují k volbě základní školy. Po nástupu sledovaných dětí do základní školy jejich učitelky nezaznamenaly žádný podstatný rozdíl od ostatních školáků, kteří chodili do mateřské školy pravidelně. Potvrzuje to, jak velice složité je hledání vhodného modelu předškolního vzdělávání. V závěru disertační práce je proto diskutováno i v současné době aktuální téma, zdali je nejvhodnějším řešením plošné zavedení povinného předškolního vzdělávání v posledním roce před nástupem do základní školy.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The dissertation focuses on the parental attitudes about education of their children during transition from pre-primary to primary education. The study focused on families without identified socio-economic disadvantage whose children were not enrolled in kindergarten. The research design was a longitudinal multiple case study of seven families located in the Liberec region. Data was gathered at multiple points during the children’s transition from the kindergarten to primary school. The study focused on the reasons that led parents gave for deciding that their children would either participate in non-regular pre-primary education within nursery schools or not attend the pre-primary classes at all. The study inquired about: parents' general attitudes about pre-primary education; their views on the right educational path for their children; and their self-reported approach to their children’s overall development. The study also examined the parents’ feelings about the introduction of an obligatory pre-school year and their process of making the enrollment decisions. The results showed that although these families did have some common characteristics, the reasons given for opting not let their children attend preschool, were diverse. Mothers of these children were passionate about doing what’s best for their children and held strong beliefs about their upbringing. They were highly protective and tended to be critical of the philosophical foundation of the national education policy. More specifically, most mothers disagreed with the introduction of the obligatory pre- school education in the Czech Republic. These parents aspired to choose a “right" school very proactively. Academically, teachers did not find any significant difference in the performance of children who had regularly attended kindergarten and those who had not. These results show, how difficult it is to find a simple or “right” pathway to include in preschool education policy. This thesis concludes with a summary of national discussions of how to resolve the question of the merits of introducing compulsory pre-school education before elementary school as the optimal to include in the preschool education policy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Helena Picková, Ph.D. 4.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Helena Picková, Ph.D. 347 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Helena Picková, Ph.D. 348 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Straková, Ph.D. 441 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Anna Tomková, Ph.D. 750 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jana Majerčíková, Ph.D. 1.77 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 660 kB