velikost textu

Formování národní identity v multinacionálním prostředí: paříští imigranti v letech 1848-1900

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Formování národní identity v multinacionálním prostředí: paříští imigranti v letech 1848-1900
Název v angličtině:
Formation of national identity in a multinational environment: Paris immigrants in the years 1848-1900
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Doubravka Olšáková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
prof. Xavier Galmiche
Id práce:
149253
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České a československé dějiny (XCD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá problémem formování národní identity jedince v multikulturním prostředí pařížských imigrantů v letech 1848-1900. Základem práce je analýza dochovaného fondu Archives de Paris, Registres des Naturalisations et admissions en domicile z tohoto období. Na základě kvantitativní analýzy údajů uvedených v jednotlivých žádostech jsou konfrontovány teorie nacionalismu s faktickým průběhem identifikace jedince se státem. Analyzovány jsou postoje emigrantů z Německa, Lucemburska, Čech a Uherska. Většinový trend směřuje k identifikaci jedince s „národním státem", výjimkou jsou Češi, kteří se hlásí k Rakousku. Faktický průběh identifikace poukazuje na mnohem větší opoždění aktivizace mas, než jaké předpokládají teoretické studie. To je dáno mnohem slabší sociální mobilizací, za níž stojí omezené schopnosti a možnosti vůdčích elit. Specifické postavení českého vývoje je vysvětleno za pomoci sémiotické analýzy proměny kolektivní paměti na příkladu pojmů hranice a cizina. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The thesis deals with the problem of formation national identity in a multinational milieu on the case study of immigrants in Paris 1848-1900. This study is based on the analysis of archival books stored in Archives de Paris. The theories of nationalism are confronted with the quantitative analysis of data mentioned in the application forms. The analysis is made for Germany, Luxembourg, Bohemia and Hungary. The general trend tends toward the identification with State-Nation, the only exception is Bohemia. The majority of immigrants from this country professed to Austria. However, the general trend pointed out that the delay of mass anticipation was bigger than supposed by the theoretical issues. This phenomenon is due to the weak social mobilization caused by the limited capabilities and possibilities of leading local elites. The author tries to explain the Czech exception through the semiotic analysis of collective memory transformation made on the examples of notions frontier and out/and. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Doubravka Olšáková, Ph.D. 21.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Doubravka Olšáková, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Doubravka Olšáková, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. 972 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Xavier Galmiche 812 kB