velikost textu

Účinnost metody tvůrčího psaní na rozvoj řečové dovednosti psaní v češtině jako cizím/druhém jazyku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Účinnost metody tvůrčího psaní na rozvoj řečové dovednosti psaní v češtině jako cizím/druhém jazyku
Název v angličtině:
Effectiveness of the Creative Writing Method to Develop Writing Skills in Czech as Foreign/Second Language
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Zuzana Hajíčková
Školitel:
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Oponenti:
PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.
doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Id práce:
149219
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Didaktika českého jazyka (XDCJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 8. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
akční výzkum; čeština jako cizí/druhý jazyk; didaktika psaní; diskursní kompetence; jazyková úroveň A2 – B2 podle Společného evropského referenčního rámce; lingvistická kompetence; modely psaní; řečová dovednost psaní; tvůrčí psaní
Klíčová slova v angličtině:
action research; creative writing; Czech as a foreign/second language; didactics of writing; discursive competence; language level A2 – B2 according to the Common European Framework of Reference; linguistic competence; writing models; writing skills
Abstrakt:
ABSTRAKT Předložená disertační práce se zabývá rozvojem řečové dovednosti psaní u studentů češtiny jako cizího/druhého jazyka úrovně A2 až B2. Věnuje se otázce, zda může mít tvůrčí psaní pozitivní vliv na lingvistickou a diskursní kompetenci při osvojování tohoto cílového jazyka ve srovnání s klasickými postupy. Pro tento účel byla provedena sonda – jednosemestrální akční výzkum kvalitativního charakteru, která byla zasazena do kontextu tendencí v novodobém výzkumu psaní. Výzkumný vzorek sestával z 30 vysokoškolských respondentů. Ti byli rozděleni do dvou experimentálních a kontrolních skupin s ohledem na maximální srovnatelnost v jazykové úrovni, v sociolingvistických parametrech, zadaných žánrech, tématech i počtu výukových hodin. U experimentálních skupin byla rozvíjena dovednost psaní metodou psaní tvůrčího, u kontrolních skupin klasickými postupy. Po semestrálním působení dvěma různými metodami došlo u experimentální skupiny I a kontrolní skupiny I, které byly na jazykové úrovni B1/B2, ke srovnatelnému zvýšení sledovaných kompetencí. Lze tedy konstatovat, že metoda tvůrčího psaní může v daných kompetencích kladně ovlivnit rozvoj řečové dovednosti psaní. V případě experimentální skupiny II a kontrolní skupiny II, které byly na jazykové úrovni A2/B1, nejsou výsledky jednoznačné. Respondenti obou experimentálních skupin však, na rozdíl od respondentů skupin kontrolních, projevili v závěru experimentu vyšší formulační jistotu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This dissertation concentrates on the development of writing skills in learners of Czech as a foreign/second language at A2–B2 levels. It aims to determine whether creative writing has positive influence on linguistic and discursive competence in acquiring Czech, as opposed to classic approaches. For these purposes, a probe was conducted in form of a one-semester qualitative action research. The sample consisted of 30 non-native University respondents. They were divided into two experimental and two control groups – with upmost regard to their comparability in terms of language levels, socio-linguistic parameters, the genres and topics assigned, as well as the number of lessons taught. In experimental groups, the writing skills was developed by the method of creative writing while the control groups were taught by means of traditional approach. After the semester, in case of experimental group I and control group I (at levels B1/B2), comparable increase in competences took place, therefore it can be concluded that the creative writing method may influence the development of the writing skills positively. In case of experimental group II and control group II (at levels A2/B1), the results are ambiguous. Nevertheless, the experimental groups respondents had higher sureness in drafting.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Zuzana Hajíčková 4.83 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Zuzana Hajíčková 2.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Zuzana Hajíčková 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Zuzana Hajíčková 108 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Zuzana Hajíčková 657 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc. 512 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. 301 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 574 kB