velikost textu

Kvalita života osob se sluchovým postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života osob se sluchovým postižením
Název v angličtině:
Quality of life of people with hearing impairment
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tereza Hradilová
Školitel:
doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
Id práce:
149212
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kvalita života a kvalita života týkající se zdraví Sluchové postižení Komunikační systémy Heterogenní skupina Světová zdravotnická organizace
Klíčová slova v angličtině:
Quality of Life and Health-related Quality of Life Hearing impairment Communication systems Heteregoneous group World Health Organisation
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce s názvem Kvalita života osob se sluchovým postižením se zaměřuje na aktuální problematiku týkající se hodnocení kvality života u dospělých osob se sluchovým postižením v České republice. Koncepčním východiskem předkládané práce je aktuální odborné paradigma, kladoucí důraz na well-being v životě jedinců se specifickými potřebami. Text pojednává o multidimenzionálním charakteru pojmů kvalita života a kvalita života týkající se zdraví. Osvětluje subjektivní a objektivní část tohoto širokého a aktuálního konceptu. Jedna teoretická kapitola práce je zaměřena na oblast sluchového postižení u dospělých osob v souvislosti s aspekty, které se váží ke kvalitě života u této skupiny populace. Zmíněny jsou rysy osobnosti člověka se sluchovým postižením a aktuální společenská problematika, která se váže ke sluchové ztrátě a potažmo se promítá do celkového hodnocení kvality života osob s tímto senzorickým postižením. Jedna z podkapitol této části textu se věnuje klíčovým faktorům, které ovlivňují osobní prožívání kvality života v případě sluchové ztráty. Výzkumná část práce se zabývá metodikou, průběhem a vyhodnocením provedených kvantitativních a kvalitativních výzkumných šetření. V rámci kvantitativního šetření byly použity dva dotazníky (autorský dotazník a dotazník Světové zdravotnické organizace WHOQOL – BREF a Disabilities module). Kvalitativní část výzkumu proběhla formou otevřených písemných vyjádření, kdy respondenti sdělovali, co si představují pod pojmem kvalitní život. Sebraná data byla komplexně metodologicky a statisticky zpracována. Výsledky provedeného šetření poukazují na dílčí změny ve vnímání a prožívání kvality života v případě přítomnosti sluchového postižení. Komplexní zhodnocení řešené problematiky však nepoukazuje na výrazné změny oproti majoritní populaci. KLÍČOVÁ SLOVA Kvalita života a kvalita života týkající se zdraví Sluchové postižení Komunikační systémy Heterogenní skupina Světová zdravotnická organizace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis titled The quality of life among hearing impaired people focuses on the current issue regarding the assessment of the quality of life in adult hearing impaired people in the Czech Republic. The conceptual basis of the submitted work is the current professional paradigm, with the emphasis on well-being in the lives of individuals with specific needs. The text deals with the multidimensional character of the concepts of the quality of life and the quality of life relating to health. It illuminates the subjective and the objective part of this broad and current concept. One theoretical chapter focuses on the area of hearing impairment in adult people in connection with the aspects which are bound to the quality of life in this part of the population. Mentioned are the personality traits of a hearing impaired person and the current social dilemma, which is connected to hearing loss, and is projected in the overall assesment of the quality of life of the people with this sensory handicap. One of the sub- chapters of this part of the text focuses on the key factors which influence the personal experience of life quality in the case of hearing loss. The research part of the work deals with method, continuation and assesment of the executed quantitative and qualitative research investigation. In terms of the quantitative examination two questionaires were used (the author´s questionaire and the questionaire of the World Health Organisation and Disabilities module. The qualitative part of the research proceeded in the form of open written expressions, when respondents shared what the concept quality life means to them. The compiled data were comprehensively, methodologically and statistically compiled. The results of the executed examination point out partial changes in the perception and the experience of the quality of life in the case of the presence of hearing impairment. The comprehensive evaluation of the problems deal with, however does not indicate significant changes as compared to the majority population. KEYWORDS Quality of Life and Health-related Quality of Life Hearing impairment Communication systems Heteregoneous group World Health Organisation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Hradilová 2.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Hradilová 4.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Hradilová 263 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Hradilová 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. 471 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Radka Horáková, Ph.D. 442 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 559 kB