velikost textu

Vliv proinkluzivního edukačního prostředí na postoje žáků vůči osobám se znevýhodněním

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv proinkluzivního edukačního prostředí na postoje žáků vůči osobám se znevýhodněním
Název v angličtině:
Impact of inclusive environment for pupils attitudes towards persons with disability
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ladislav Zilcher, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Id práce:
149211
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Inkluze, inkluzivní vzdělávání, inkluzivní prostředí, kvaziexperiment, postoje vůči lidem s postižením
Klíčová slova v angličtině:
Attitudes towards disability, inclusion, inclusive education, inclusive environment, quasiexperiment
Abstrakt:
ABSTRAKT Daná studie je koncipována jako teoreticko výzkumná práce, která se zaměřuje na zjišťování změn postojů u žáků 4. a 5. tříd vůči lidem s postižením. Ve studii se zkoumá, zdali má na postoje žáků 4. a 5. tříd základních škol vůči lidem s postižením vliv (a) dlouhodobé sdílení vzdělávacího prostředí s žákem s postižením (b) učitel a jeho proinkluzivní kompetence a (c) inkluzivní směřování školy, které je ve výzkumu reprezentované certifikací školy certifikátem „Férová škola“. Těmito třemi dílčími výzkumnými problémy se snažíme odpovědět na jednu základní výzkumnou otázku: Má proinkluzivní prostředí školy vliv na postoje žáků 4. a 5. tříd vůči lidem s postižením? Z tohoto důvodu bylo zvoleno kvaziexperimentální uspořádání studie. Ve výzkumu byly využity dva validizované výzkumné nástroje, které byly administrovány na vzorku 1948 žáků 4. a 5. tříd a jejich 102 třídních učitelů. Data byla zpracována příslušnými statistickými metodami. Výsledky výzkumu částečně potvrzují předpoklad, že proinkluzivní prostředí školy může mít vliv na postoje žáků 4. a 5. tříd vůči lidem s postižením, avšak pouze v určitých oblastech. Nebylo prokázáno, že by pouhá přítomnost žáka s postižením ve třídě mohla ovlivňovat postoje žáků, avšak pokud by došlo u žáků k přátelství s tímto žákem, pak jsou postoje pozitivně ovlivňovány, což vypovídá o nutné pozitivní interakci mezi žáky. V další části bylo potvrzeno, že učitelé s výrazně vyššími naměřenými kompetencemi mají také pozitivní vliv na postoje žáků vůči lidem s postižením. Ve školách, které mají certifikát „Férová škola“ se nepotvrdilo, že by tento atribut způsoboval změny v postojích žáků vůči lidem s postižením. V poslední části práce jsou vymezeny konkrétní interpretace s doporučeními pro další výzkumy a hlavní doporučení pro speciálně pedagogickou praxi. KLÍČOVÁ SLOVA Inkluze, inkluzivní vzdělávání, inkluzivní prostředí, kvaziexperiment, postoje vůči lidem s postižením
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This dissertation is conceived as a theoretical - empirical study, which is focused on modifications in attitudes of fourth and fifth grade pupils towards people with disabilities. The research is based on three possible influences for attitudes, (1) the effect of classmate with disability on pupils´ attitudes towards people with disability, (2) teacher´s approach to the issue, their inclusive teaching competences and the effect on pupils´ attitudes and (3) if school and its inclusive setting (which is represented by schools with “Fair school” certificate) has any influence on pupils´ attitudes towards persons with disabilities. We try to explain one elemental empirical question by dealing with these three particular research issues. Does inclusive environment have positive influence on fourth and fifth grade pupils towards people with disabilities? We decided to choose a quasiexperimental design of this study to answer this question. Two validated empirical instruments were used in the research, they were administrated on a sample that consists of 1948 pupils from fourth and fifth grades and (their) 102 teachers. The acquired data were processed by appropriate statistical methods. Our outcomes partly confirmed the assumption that inclusive environment may have an impact on pupils´ attitude towards people with disabilities, but only in certain areas. The assumption that a classmate with disabilities may have influence on attitudes of fourth and fifth grade pupils towards people with disabilities has not been confirmed. On the other hand, if a pupil has a close relationship with someone with disability, it has a positive impact on his/her attitudes towards people with disabilities. It tells us something about the need of positive interactions between pupils with and without disability, so they could start a friendship. It also may change their attitudes towards people with disabilities into more positive ones. Further, it was affirmed that a teacher with high inclusive competencies also has a positive influence on the pupils´ attitudes towards people with disabilities. It has not been proved that inclusive attitude of school may have influence on pupils’ attitudes towards people with disability. In the last part of the work all interpretation with some further researches suggestions and main recommendations for pedagogical and special educational practice and theory are expressed. KEYWORDS Attitudes towards disability, inclusion, inclusive education, inclusive environment, quasiexperiment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ladislav Zilcher, Ph.D. 6.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ladislav Zilcher, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ladislav Zilcher, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. 2.16 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 542 kB