velikost textu

Zraková paměť jako determinant rozvoje komunikačních kompetencí a kompetencí k učení u žáků se sluchovým postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zraková paměť jako determinant rozvoje komunikačních kompetencí a kompetencí k učení u žáků se sluchovým postižením
Název v angličtině:
Visual Memory as a Determinant of Communicative and Learning Competencies in Pupils with Hearning Impairment
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
Id práce:
149208
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude, kompenzační mechanismus, komunikační kompetence, kompetence k učení, pozornost, zraková paměť, žák se sluchovým postižením, WISC-III
Klíčová slova v angličtině:
Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude, compensatory mechanism, communicative competencies, learning competencies, attention, visual memory, pupil with hearing impairment, WISC-III
Abstrakt:
ZRAKOVÁ PAMĚŤ JAKO DETERMINANT ROZVOJE KOMUNIKAČNÍCH KOMPETENCÍ A KOMPETENCÍ K UČENÍ U ŽÁKŮ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM ABSTRAKT Předložená práce se zabývá zrakovým vnímáním, zejména pak zrakovou pamětí a s ní související pozorností u dětí a žáků se sluchovým postižením, které představuje z teoretického hlediska nejdůležitější kompenzační smysl pro tuto skupinu osob. Stěžejní část práce představuje prezentaci výsledků výzkumného šetření zaměřeného na sledování úrovně zrakové paměti a pozornosti u dětí a žáků se sluchovým postižením ve věkové kategorii 6 – 8 let a jejich komparace s výsledky získanými u skupiny slyšících dětí a žáků stejného věkového rozmezí. Byly zvoleny čtyři subtesty zaměřené na aktuální stav zrakové paměti a pozornosti, jež jsou součástí dvou standardizovaných testů. Následná analýza získaných dat sloužila k ověření hypotéz o vlivu kompenzačního mechanismu při zpracování zrakových vjemů u osob se sluchovým postižením na úrovni centrální nervové soustavy. Dále jsou zpracována a komentována data získaná prostřednictvím dotazníků určených pro pedagogy, které sledují hodnocení komunikačních kompetencí a kompetencí k učení u testovaných probandů. Cílem výzkumu je ověřit, zda skupina dětí a žáků se sluchovým postižením vykazuje oproti skupině slyšících vrstevníků lepší výsledky týkající se zrakové paměti a pozornosti a zda tyto výsledky odpovídají hodnocení v oblasti komunikačních kompetencí a kompetencí k učení ze strany pedagogů pracujících s těmito dětmi a žáky se sluchovým postižením. KLÍČOVÁ SLOVA Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude, kompenzační mechanismus, komunikační kompetence, kompetence k učení, pozornost, zraková paměť, žák se sluchovým postižením, WISC-III
Abstract v angličtině:
VISUAL MEMORY AS A DETERMINANT OF COMMUNICATIVE AND LEARNING COMPETENCIES IN PUPILS WITH HEARING IMPAIRMENT ABSTRACT: This submitted work concentrates on visual perception, especially on visual memory and related attention in children and pupils with hearing impairment, which from the theoretical point of view represents the most important compensatory sense for this group of people. The main part of the submitted paper consists in presenting the results of a research survey observing the levels of visual perception and attention in children and pupils in the age group 6 to 8 years old, as well as on comparing them with results achieved by a group of hearing children and pupils of the same age range. We chose four subtests focused on the current state of visual memory and attention. These subtests constitute a part of two standardized tests. The following analysis of the gained data was used to validate our hypotheses regarding the influence of the compensatory mechanism applied when processing visual inputs by people with hearing impairment existing on the level of the central nervous system. Furthermore, the paper provides processed and commented data gained from questionnaires destined for teachers. These questionnaires pursue the evaluation of communicative and learning competencies of the tested study participants. The objective of the research is to verify if the group of children and pupils with hearing impairment demonstrates better results as to visual memory and attention. when compared to the group of their hearing peers. Besides, we wanted to see if these results correspond with the evaluation of communicative and learning competencies made by teachers working with the children and pupils with hearing impairment. KEY WORDS: Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude, compensatory mechanism, communicative competencies, learning competencies, attention, visual memory, pupil with hearing impairment, WISC-III
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslava Kotvová, Ph.D. 2.73 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Miroslava Kotvová, Ph.D. 668 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miroslava Kotvová, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miroslava Kotvová, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 213 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Radka Horáková, Ph.D. 649 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 541 kB