velikost textu

Formální podpora rodičů s mentálním postižením v kontextu sociální práce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Formální podpora rodičů s mentálním postižením v kontextu sociální práce
Název v angličtině:
Formal support of parents with intellectual disabilities in the context of social work
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zdeňka Adamčíková
Školitel:
doc. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Id práce:
149207
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rodič s mentálním postižením, formální podpora, sociální pracovník, smíšený výzkum, sociální služby
Klíčová slova v angličtině:
Parents with intellectual disabilities, formal support, social worker, mixed methods, social services
Abstrakt:
ABSTRAKT Téma formální podpory rodičů s mentálním postižením dosud nebylo v českém prostředí dostatečně probádáno. S pokračujícím procesem deinstitucionalizace přibývají osobám s mentálním postižením možnosti volit si způsob života ve většinové společnosti a vytvářet partnerské svazky. Je proto vhodný čas zabývat se tím, zda nabízená formální podpora adekvátně reaguje na potřeby těchto rodin. Proto bylo cílem předkládaného výzkumu zanalyzovat stávající systém formální podpory pro rodiče s mentálním postižením. Autorka dále zjišťovala, jak jsou sociální pracovníci připraveni na práci s touto skupinou rodičů. V neposlední řadě bylo cílem provést analýzu zkušenosti samotných rodičů s mentálním postižením s poskytovanou formální podporou. Pro takto komplexní zkoumání autorka zvolila smíšenou výzkumnou strategii. Pro sběr dat s cílovou skupinou rodičů s mentálním postižením byl použit rozhovor, tzv. viněty a nástroj Support Interview Guide. U cílové skupiny sociálních pracovníků pak autorka využila dotazník a ohniskové skupiny. Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 18 rodičů s mentálním postižením, 294 respondentů z řad sociálních pracovníků vyplnilo dotazník a 39 sociálních pracovníků se zúčastnilo ohniskových skupin. Z výzkumného šetření vyplývá, že sociální pracovníci při své práci s rodiči s mentálním postižením často postupují intuitivně, bez širších znalostí vhodných technik práce a metodické podpory. Zároveň bylo zjištěno, že nastavení systému sociálních služeb neodpovídá potřebám rodičů; chybí jak vhodné pobytové, tak zejména terénní služby, které by nabízely i intenzivní podporu. Klíčovým zjištěním také bylo, že rodiče jsou sice s nabízenou podporou spokojeni, ale nejsou dostatečně posilovány jejich rodičovské dovednosti. Tím často bývá zpomalen proces osamostatňování a zplnomocňování. Závěry studie poukazují na to, že je potřeba rozšířit profesní přípravu sociálních pracovníků o téma rodičovství osob s mentálním postižením, seznámit je s vhodnými nástroji pro poskytování podpory těmto rodičům a zajistit jejich metodické vedení.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT There is a limited body of research about formal support for parents with intellectual disabilities in the context of the Czech Republic. As the process of deinstitutionalization continues, people with intellectual disabilities have more opportunities to make decisions about the ways they want to live in society and establish partner relationships. It is therefore appropriate to look at whether the available formal support adequately responds to the needs of families with intellectual disabilities. Therefore, the aim of this research was to analyze the existing system of formal support for parents with intellectual disabilities. The author also examined how social workers are prepared to work with this group of parents. Last but not least, the aim of this research study was to analyze the experience of parents with intellectual disabilities with formal support. In order to conduct such a comprehensive research study, the author used a mixed method research approach. Specifically, interviews, vignettes and the Support Interview Guide were used with parents with intellectual disabilities, as well as a survey and focus groups with social workers. The participants in this study were 18 parents with intellectual disabilities, 294 social workers who completed the survey, and 39 social workers who took part in focus groups. The research findings indicate that social workers often work intuitively with parents with intellectual disabilities, without having sufficient knowledge about appropriate work techniques and methodological support. Furthermore, it was concluded that the existing set up of the Czech social service system does not meet the needs of parents. Specifically, there is a lack of suitable accommodation, such as provision of field services, which would offer intensive support. The key finding was that while parents with intellectual disabilities are satisfied with the support received, their parental skills are not sufficiently strengthened. This often slows down the process of empowerment. The research findings demonstrate the need to extend professional training of social workers. They need to learn about parenthood of people with intellectual disabilities, familiarize themselves with appropriate support tools and ensure that they are provided with methodical guidance.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zdeňka Adamčíková 7.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zdeňka Adamčíková 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zdeňka Adamčíková 44 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Zdeňka Adamčíková 414 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 536 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. 837 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 546 kB