velikost textu

Význam psychospirituální péče v období sénia. Speciálně pedagogické impulsy pro rozvoj seniorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam psychospirituální péče v období sénia. Speciálně pedagogické impulsy pro rozvoj seniorů
Název v angličtině:
Significance of Psycho-spiritual Care in the Old Age PeriodStimulating the Development of the Elderly in the Field of Special Needs Education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Jičínská
Školitel:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.
Id práce:
149206
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Duchovní doprovázení; logoterapie; paliativní péče; speciálně pedagogická péče; stáří; umírání.
Klíčová slova v angličtině:
Accompaniment; Dying; Logotherapy; Old Age; Palliative Care; Special Educational Care; Spiritual.
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá problematikou seniorského věku a snaží se poukázat na některé základní přístupy v souvislosti s porozuměním této velmi heterogenní a diverzifikované skupině, těžiště přitom klade do vzájemného vyváženého poměru speciálně pedagogických přístupů a teologicko-pastorální impulsů. Toto spojení však vyžaduje hledání společného dialogu mezi vědami a umožňuje tak najít kvalitní základnu pro porozumění seniorům v jejich integrovaném životním příběhu a zasadit se tak o kvalitní, ale i efektivní péči navazující na poznatky humanitních, medicínských i společenských věd. Zvolená metoda vyžaduje multidisciplinární přístup a vzdělání, které přesahuje hranice vymezení oborů. Práce využívá jako zdroj kvalitativní výzkum, který byl zaměřen na širokou oblast kvality života seniorů a zohledňoval též spirituální otázky. Vzhledem k volbě metody je daný text ukotven ve výpovědích klientů, čímž získává pestrost, autenticitu a praktické ukázky příběhů, zkušeností a otázek. Práce je členěna do pěti kapitol, které postupně kopírují jednotlivé tematické oblasti. Vychází z teoretických a praktických přístupů, přičemž vše propojuje s poznatky získaný během terénního výzkumu. Zohledňuje filozofický, teologický, axiologický, speciálně pedagogický a etický pohled na danou problematiku a hledá srozumitelné možnosti pro adekvátní péči a rozvoj seniorů, přičemž vše prolíná s duchovními a teologickými východisky, které napomáhají zakotvit poznatky do širšího odborného kontextu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Disertační práce se zabývá problematikou seniorského věku a snaží se poukázat na některé základní přístupy v souvislosti s porozuměním této velmi heterogenní a diverzifikované skupině, těžiště přitom klade do vzájemného vyváženého poměru speciálně pedagogických přístupů a teologicko-pastorální impulsů. Toto spojení však vyžaduje hledání společného dialogu mezi vědami a umožňuje tak najít kvalitní základnu pro porozumění seniorům v jejich integrovaném životním příběhu a zasadit se tak o kvalitní, ale i efektivní péči navazující na poznatky humanitních, medicínských i společenských věd. Zvolená metoda vyžaduje multidisciplinární přístup a vzdělání, které přesahuje hranice vymezení oborů. Práce využívá jako zdroj kvalitativní výzkum, který byl zaměřen na širokou oblast kvality života seniorů a zohledňoval též spirituální otázky. Vzhledem k volbě metody je daný text ukotven ve výpovědích klientů, čímž získává pestrost, autenticitu a praktické ukázky příběhů, zkušeností a otázek. Práce je členěna do pěti kapitol, které postupně kopírují jednotlivé tematické oblasti. Vychází z teoretických a praktických přístupů, přičemž vše propojuje s poznatky získaný během terénního výzkumu. Zohledňuje filozofický, teologický, axiologický, speciálně pedagogický a etický pohled na danou problematiku a hledá srozumitelné možnosti pro adekvátní péči a rozvoj seniorů, přičemž vše prolíná s duchovními a teologickými východisky, které napomáhají zakotvit poznatky do širšího odborného kontextu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Jičínská 965 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Jičínská 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Jičínská 84 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jana Jičínská 612 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 256 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 425 kB