velikost textu

Smluvní pokuta

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Smluvní pokuta
Název v angličtině:
Conctractual penalty
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Pavlína Tautrman Atanasovská
Vedoucí:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Oponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
149136
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
smluvní pokuta, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokuta v Republice Makedonii, smluvní pokuta v Chorvatské republice
Klíčová slova v angličtině:
contractual penalty, Act N. 89/2012 Sb., the Civil Code, contractual penalty in the Republic of Macedonia, contractual penalty in the Republic of Croatia
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce Smluvní pokuta pojednává o právní úpravě smluvní pokuty v českém právním řádu a zaměřuje se na nejčastější aplikační problémy, s nimiž se spolukontrahenti ujednání o smluvní pokutě potýkají. V úvodních kapitolách je kladen důraz na výklad samotného pojmu smluvní pokuta a genezi právní úpravy od dob antického Říma po současnou právní úpravu smluvní pokuty obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V kapitolách následujících se práce zamýšlí nad některými problematickými aspekty ujednání o smluvní pokutě, jako jsou forma a obsah ujednání, výše smluvní pokuty a její přiměřenost. Závěrečná část práce čtenáři přibližuje právní úpravu smluvní pokuty v Chorvatské republice a Republice Makedonii. Práce v rámci této partie zohledňuje i výsledky rozhodovací praxe soudů v Chorvatské republice a v Republice Makedonii.
Abstract v angličtině:
Abstract PhD thesis Contractual penalty concerns legal regulation of the contractual penalty in the Czech legal order and focuses on the most frequent application problems, which co- contractors at agreement on contractual penalty are faced with. Introductory chapters put emphasis on an interpretation of the term contractual penalty itself and on legislation genesis from the ancient Rome time to the present legal regulation of the contractual penalty included in Act N.89/2012 Sb., the Civil Code. The following chapters deal with some questionable aspects of an agreement on the contractual penalty, such as the form and the content of agreement, amount of the contractual penalty and its adequacy. The final part of the thesis describes legal regulation of the contractual penalty in the Republic of Croatia and in the Republic of Macedonia to a reader. This passage of the thesis takes into account also results of decision-making experiences of courts in the Republic of Croatia and in the Republic of Macedonia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Pavlína Tautrman Atanasovská 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Pavlína Tautrman Atanasovská 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Pavlína Tautrman Atanasovská 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 158 kB