velikost textu

Problematika terciárního vzdělávání v oborech hotelnictví a gastronomie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika terciárního vzdělávání v oborech hotelnictví a gastronomie
Název v češtině:
Problematika terciálního vzdělávání v oborech hotelnictví a gastronomie
Název v angličtině:
The issue of tertiary education in the fields of hospitality and gastronomy
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Pavla Burešová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.
Ing. doc. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
Id práce:
149133
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Andragogika (XAND)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
31. 10. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
gastronomie, hotelnictví, kompetence, vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
gastronomy, hotel industry, skills, education
Abstrakt:
Abstrakt Cílem disertační práce nazvané Problematika terciárního vzdělávání v oborech hotelnictví a gastronomie je na základě analýzy současného stavu profesního vzdělávání ve zkoumané oblasti vytvořit koncept profesních standardů s definováním klíčových kompetencí a vzorový profil absolventa bakalářského a navazujícího magisterského studia zkoumaného oboru. Pro zpracování předkládané studie bylo využíváno kombinace několika metod a technik – komparace prostředí vysokoškolského vzdělávání ve zkoumaném oboru v ČR a v Evropě, dotazníkové šetření zahrnující výsledky od 556 respondentů, pozorování a osobní rozhovory se zástupci zaměstnavatelů. Výsledky z vyhodnocených analýz a syntézy napomohly k formulování závěrů. Vzdělávací model pro vysokoškolskou úroveň hotelnictví a gastronomie umožňuje modifikace v rámci studijního programu – s ohledem na požadavky profesního prostředí. Na základě výsledků šetření jsou definovány kompetence, které jsou od absolventů vyžadovány zaměstnavateli zkoumaného odvětví. Klíčové kompetence se odvíjejí od sociálních a interpersonálních dovedností, od empatie, motivačních schopností, komunikačních dovedností, multikulturní tolerance. Mezi základní odborné kompetence patří systematičnost, kritičnost, analytičnost, organizační dovednosti, kreativita a smysl pro detail, umění predikce, smysl pro vytyčení a naplnění cílů. Zásadní pro obor jsou intrapersonální kompetence – sebereflexe, sebevědomí, příkladná sebekázeň. Klíčová slova: gastronomie, hotelnictví, kompetence, vzdělávání
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the dissertation titled the issue of tertiary education in the fields of hospitality and gastronomy is to justify a cultural and social importance and need for developing disciplines – Hospitality and Catering at the college/university level. Sub-objectives judge the current state of professional education in the studied area. The main output is the concept of professional standards in defining key competencies and sample profile of a graduate of bachelor and master study programme of the examined field. The combination of several methods and techniques was used for the processing of this study – a comparison of higher education environment in the analysis field in the Czech Republic and Europe, including survey results from 556 respondents, observation and personal interviews. Results of the evaluated analysis and synthesis helped to formulate conclusions. The educational model for higher levels of hospitality and catering allows modifications within the study program – with regard to the requirements of professional environments. Based on survey results, it was defined competencies of graduates, which are required by employers of surveyed industries. Key competencies are derived from social and interpersonal skills, empathy, motivational skills, communication skills, multicultural tolerance. Systematic method, criticality, analyticity, organizational skills, creativity and attention to detail, the art of prediction, the sense of definition and the setting objectives are essential expertise. Intra personal skills are crucial for the field – self-reflection, self-confidence, self-discipline. Keywords: gastronomy, hotel industry, skills, education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Pavla Burešová, Ph.D. 2.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Pavla Burešová, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Pavla Burešová, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Ing. Pavla Burešová, Ph.D. 512 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc. 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. doc. Dagmar Jakubíková, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 138 kB