velikost textu

Právní aspekty pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní aspekty pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
Název v angličtině:
Legal Aspects of Liability Insurance for Damage Caused by Operation of Vehicle
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kateřina Vykoukalová
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
149128
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pojištění odpovědnosti, Provoz vozidla, Odpovědnost za újmu
Klíčová slova v angličtině:
Liability Insurance, Operation of Vehicle, Liability for Damage
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této práce nazvané jako „Právní aspekty pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla“ je popis, analýza a zhodnocení tohoto typu povinného smluvního pojištění v České republice. Práce je rozdělena na osm kapitol, kdy každá má za úkol popsat jednu oblast související s pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla. Vedle toho obsahuje práce také úvod a závěrečné zhodnocení. První kapitola se zabývá historickým vývojem pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v našich zemích. Druhá kapitola představuje obecný úvod do problematiky pojistného práva. Třetí kapitola se zabývá povinností hradit újmu způsobenou provozem dopravních prostředků. Čtvrtá kapitola popisuje právní úpravu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v České republice. Pátá kapitola vychází z autorčiných zkušeností a zabývá se praktickými problémy spojenými se soudním uplatňováním některých nároků ze škodných událostí. Šestá kapitola je zaměřena na srovnání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s havarijním pojištěním. Sedmá kapitola srovnává českou právní úpravu s právní úpravou na Slovensku a ve Velké Británii a vymezuje rovněž nejdůležitější předpisy evropského práva v této oblasti. Závěrečná osmá kapitola je věnována úvahám autorky de lege ferenda. Z obsahu práce vyplývá, že právní úprava pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je v České republice (i díky vlivu evropského práva) na vysoké úrovni, přesto však existují určité nedostatky, které by mohly být zlepšeny. Navrhovaná řešení jsou obsažena především v závěrečných kapitolách práce.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this work entitled as “Legal Aspects of Liability Insurance for Damage Caused by Operation of Vehicle” is a description, analysis and evaluation of this type of obligatory contractual insurance in the Czech Republic. The thesis is divided into eight chapters; each of them is designed to describe one topic related to Motor Third-Party Liability Insurance. In addition, the thesis contains an introduction and a final evaluation. The first chapter deals with the historical development of Motor Third-Party Liability Insurance in our country. The second chapter presents a general introduction to the topic of insurance law. The third chapter deals with the term “liability for damage caused by operation of vehicle”. The fourth chapter describes statutory regulation of Motor Third-Party Liability Insurance in the Czech Republic. The fifth chapter is based on the author's experience and deals with some of the current problems associated with judicial application of individual claims arising from loss-occur events. The sixth chapter focuses on comparison of obligatory Motor Third-Party Liability Insurance with optional car insurance. The seventh chapter compares the Czech legislation with the Slovak and the British legislation and describes also the most important Directives of European law in this area. The final eighth chapter is devoted to the author's considerations about possible development and improvements. The whole thesis shows that the statutory regulation of Motor Third-Party Liability Insurance is in the Czech Republic (also thanks to the influence of European law) at a high level, yet there are still some imperfections that could be improved. Possible solutions are included mainly in the final chapters of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Vykoukalová 1.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Vykoukalová 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Vykoukalová 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 367 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 154 kB