velikost textu

Sexuálně psychologické faktory mužské atraktivity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sexuálně psychologické faktory mužské atraktivity
Název v angličtině:
Sexually psychological factors of atractivity of men
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavlína Pokorná
Vedoucí:
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
Oponent:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Id práce:
149064
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (M7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
partnerský výběr|sexuální strategie|velikost penisu|sexuální přitažlivost
Klíčová slova v angličtině:
partner choice|sexual strategy|penis size|sexual attraction
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce pojednává o sexuálně psychologických faktorech mužské sexuální atraktivity. Teoretická část se opírá o teorie evoluční psychologie. Zajímají nás strategie heterosexuálních žen při výběru partnera. Z faktorů, které mohou ovlivňovat partnerský výběr, jsme se zaměřili na jeden fyzický atribut, a to penis. Přisuzování důležitosti velikosti penisu je individuální. Snažíme se však nalézat souvislosti mezi vnímáním penisu jako významného faktoru mužské sexuální atraktivity s dalšími aspekty nejen sexuality. Pro účely našeho výzkumu jsme vyvinuli specifický dotazník, který sérií otázek zjišťuje postoj k důležitosti velikosti penisu. Druhá část dotazníku má intimnější charakter, zjišťuje vztahovou situaci, sexuální zkušenosti, fázi cyklu a užívání hormonální antikoncepce. Dotazník jsme zjednodušeně nazvali „Na velikosti záleží?“. Administrace proběhla online, ženy jsme oslovili pomocí sociálních sítí. Odpovědi jsme získali od 276 respondentek. Našli jsme několik rozdílů ve vnímání penisu jako důležitého faktoru. Ženy, které mají kamaráda s benefity (setkávají se s mužem jen za účelem sexuálního uspokojení) spíše považují penis za důležitější. Ženy, které cítí potřebu sexuálního vybití, sledují porno, prožívají orgasmus v rámci partnerských sexuálních aktivit, také považují penis za důležitější. Souvislost jsme nenašli v tom, zda je žena v partnerském vztahu nebo ne. Podle našich výsledků také neexistuje souvislost mezi vnímáním důležitosti velikosti penisu a plodnou fází cyklu nebo užíváním hormonální antikoncepce. Ženy dobře odhadují průměrnou velikost ztopořeného penisu okolo 15 cm. Za extrémní velikosti ženy považují penis menší než 10 cm a větší než 20 cm ve ztopořeném stavu. Ženy vnímají za podstatnější šířku oproti délce penisu. Ženy jsou spokojené s penisem reálného partnera v 90 %. Nevyšel rozdíl v posuzování velikosti penisu pro krátkodobý a dlouhodobý partnerský výběr. Klíčová slova: partnerský výběr, sexuální strategie, velikost penisu, sexuální přitažlivost
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with sexually psychological factors of what makes males attracive. The theoretical part is based on the theory of evolutionary psychology. We are interested in heterosexual women's strategy when choosing a partner. Of the factors that may affect their partner choice, we have focused on one physical attribute, the penis. The attribution of the importance of penis size depends on the individual. However, we try to find a connection between penis perception as a significant factor of what makes male attractive and other aspects, not only sexuality. For the purpose of our research, we have developed a specific questionnaire which, through a series of questions, examines the attitude towards the importance of penis size. The second part of the questionnaire is more intimate, identifyinf the relationship status, sexual experience, phase of the cycle and the use of hormonal contraception. The questionnaire was simply called "Does Size Matter?". The administration was online and we addressed women through social networks. We received responses from 276 respondents. We found several differences in penis perception as an important factor. Women who have a friend with benefits (they meet a man just for sexual satisfaction) are more likely to consider penis size more important. Women who feel the need for sexual discharge, watch porn, or experience orgasm as part of their sexual activities, also consider penis size to be more important. We have not found a link to relationship status. According to our results, there is also no link between the perceived importance of penis size and the fertile phase of the cycle or the use of hormonal contraception.Women estimate the average penis size well, at about 15 cm. They consider as extreme, erect penis sizes less than 10 cm and larger than 20 cm. For women, the girth of the penis is more important than the lenght. Women are satisfied with their real partner's penis 90 % of the time. There was no difference in penis size assessment for short-term or long-term partner choice. Keywords: partner choice, sexual strategy, penis size, sexual attraction
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavlína Pokorná 1.71 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Pavlína Pokorná 290 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavlína Pokorná 192 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavlína Pokorná 189 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 291 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 113 kB