velikost textu

Gerontologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Gerontologie
Název v angličtině:
Gerontology
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Alena Thorovská
Oponenti:
RNDr. Vladimír Přívratský, CSc.
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Id práce:
149059
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (RIGO BI)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předložená rigorózní práce se věnuje problematice gerontologie. V teoretické části vymezím základní pojmy sociální gerontologie. Stručně pojednám o její historii i současných aktivitách. Dále začlením gerontologii do světového kontextu, stručně rozvedu demografickou situaci u nás a ve světě, pojednám o projevech stárnutí a prevenci. Ve výzkumné části provedu dotazníkové šetření na dvou pražských středních školách. Následovat bude vyhodnocení a zpracování výsledků. V praktické části se pokusím navrhnout témata sociální gerontologie, která lze zařadit do Rámcového vzdělávacího programu. Součástí práce je příručka o gerontologii. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The presented thesis is devoted to the issue of gerontology. In the theoretical part I will define the basic terms of social gerontology and then I will briefly deal with its history and current activities. In the next part I will continue by integrating the social gerontology into the world context and I will shortly expand on the demographic situation in our country and in the world. I will also mention the symptoms of ageing and its prevention. In the research part I will interview students of two Prague grammar schools and the following chapter will be devoted to the treatment and the evaluation of the results. In the practical part I will try to suggest some issues for the social gerontology that could be possibly incorporated to the Framework educational programme. The handbook of gerontology is a part of this thesis. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Alena Thorovská 6.55 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Alena Thorovská 808 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Alena Thorovská 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Alena Thorovská 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vladimír Přívratský, CSc. 547 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 715 kB