velikost textu

Sociálně výchovné působení a systém pomoci v prostředí romské komunity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociálně výchovné působení a systém pomoci v prostředí romské komunity
Název v angličtině:
Socio-educational Influence and System of Assistance in the Roma Community Enviroment
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. David Beňák, DiS.
Školitel:
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Oponenti:
doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.
Mgr. Jan Kudry, Ph.D.
Id práce:
148965
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPED)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Romové|sociální výchova|sociální rizika|integrace|sociální exkluze|sociální inkluze|socializace|sociální kapitál|práce s menšinami|pomoc.
Klíčová slova v angličtině:
Roma|Social Education|Social Risk|Integration|Social Exclusion|Social Inclusion|Socialisation|Social Capital|Working with Minorities|Assistance.
Abstrakt:
Abstrakt Práce je zaměřena na téma modelů práce s menšinami a zejména se soustřeďuje na proces sociálního začleňování Romů na pozadí oboru sociální pedagogika. Práce má dvě části. V první části se práce zabývá teoretickými přístupy. Vliv sociální výchovy je klíčový aspekt z hlediska úspěšnosti procesu sociálního začleňování Romů. Vedle toho také nelze opomenout přístupy dalších oborů na oblast práce s menšinami. Jednoznačně ověřený model práce s menšinami neexistuje. Začleňování Romů je proces, který je ovlivňován mnoha proměnnými. Zásadním faktorem jsou vzájemné vztahy a jejich historický vývoj. Ačkoliv tento proces probíhá již více než 20 let, stále hledáme odpověď na úspěšnost projektů a aktivit zacílených na začleňování Romů. Klíčovou otázkou tedy je, na čem závisí z pohledu realizátorů projektů a aktivit úspěšnost práce s Romy. Pozornost výzkumu byla zaměřena na konkrétní přístupy, činnosti, principy apod. Výzkum poukázal na to, že zřejmě existují základní podmínky úspěšnosti práce s Romy, a to s ohledem na sociální a kulturní kontext, který je u Romů specifický. Důraz na individuální přístup a komplexnost činí z procesu sociálního začleňování činí velmi náročnou disciplínu. Klíčová slova Romové, sociální výchova, sociální rizika, integrace, sociální exkluze, sociální inkluze, socializace, sociální kapitál, práce s menšinami, pomoc.
Abstract v angličtině:
Abstract The work focuses on the models of work with ethnic minorities and especially the process of social inclusion of Roma through the social pedagogy. The dissertation consists of two parts: The first part examines the theoretical approaches. The social education plays a key role in an effective process of social inclusion of the Roma. Other disciplines also offer specific inputs in the work with minorities, which cannot be overlooked; nevertheless, there is no definite model to replicate. Roma inclusion is a process that is influenced by many variables. The key factor is the mutual relations with the Non-Roma population and their historical development. Although the integration process has been ongoing for more than 20 years, we are still looking for an answer to the success of Roma inclusion projects and activities. The key question, then, is how do the project implementers perceive the key moments that make their project and its activities successful. Thus, the research focuses to identify specific approaches, activities, inclusion principles. The survey shows that the social and cultural context, that is Roma-specific, perhaps generates certain preconditions that make pro-Roma projects successful. Emphasis on individual approach and complexity at the same time makes the assistance in the process of social inclusion a truly challenging discipline. Key words: Roma, Social Education, Social Risk, Integration, Social Exclusion, Social Inclusion, Socialisation, Social Capital, Working with Minorities, Assistance.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Beňák, DiS. 3.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Beňák, DiS. 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Beňák, DiS. 6 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. David Beňák, DiS. 520 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jaroslav Koťa 756 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc. 643 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Kudry, Ph.D. 1.01 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1001 kB