velikost textu

Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen se zaměřením na výuku češtiny pro cizince

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen se zaměřením na výuku češtiny pro cizince
Název v angličtině:
Comparison of Czech and Russian Declension of Nouns and Adjectives with a Focus on Teaching Czech for Foreigners
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Karel Kulich, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Jana Macurová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Romaševská, Ph.D.
Id práce:
148679
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Didaktika konkrétního jazyka (XDKJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
adjektivum|čeština jako cizí jazyk|čeština pro cizince|deklinace|interference|lingvodidaktika|osvojování druhého jazyka|pád|srovnávací studium češtiny a ruštiny|substantivum
Klíčová slova v angličtině:
adjective|case|comparative study of Czech and Russian|Czech as a foreign language|Czech for foreigners|declension|interference|linguodidactics|noun|second language acquisition
Abstrakt:
Název práce: Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen se zaměřením na výuku češtiny pro cizince Autor: Mgr. Karel Kulich Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Vedoucí disertační práce: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. Abstrakt: Předkládaná disertační práce se v rámci oboru čeština jako cizí jazyk vztahuje k problematice českého deklinačního systému substantiv a adjektiv v porovnání se systémem ruským a k problematice osvojování uvedených jazykových struktur u cílové skupiny ruskojazyčných cizinců. Zmíněná skupina cizinců tvoří podstatnou část zahraničních studentů studujících na českých vysokých i dalších školách, a proto je téma práce vysoce aktuální. Podle zjištění lingvodidaktiků právě podobnost jazykových struktur může být příčinou tzv. interferenčních chyb. V obecnějším smyslu jde o problém homonymie, který je popisován např. V. Skaličkou v souvislosti s vývojem a zánikem deklinace. V mezijazykovém srovnání pak hraje roli homonymie koncovkových morfémů ve spojitosti s jejich nestejným funkčním zatížením. Autor si klade za cíl zprostředkovat důkladné poznání problematiky české i ruské deklinace založené na srovnávacím studiu. K cílům práce dále patří popis problémů spojených s osvojováním české deklinace u zmíněné cílové skupiny a navržení vybraných opatření, která lze uplatnit při expozici učiva v souladu s daným adresným zaměřením. V teoretické části práce autor provádí komparaci formální morfologie substantiv a adjektiv v obou jazycích s připomenutím zásadní důležitosti morfologie funkční, bez jejíž znalosti není efektivní výuka flektivního jazyka možná. Výklad je podložen řadou srovnávacích tabulek i lexikálními databázemi. Důraz je kladen rovněž na studium lexika ve spojitosti s jednotlivými deklinačními typy a na poznání relevantních vývojových souvislostí. Dále je věnována pozornost zhodnocení literatury popisující tzv. interferenční výzkumy prováděné na českých školách v souvislosti s výukou ruštiny, a to s ohledem na specifickou situaci lingvodidaktického přístupu k jmenné flexi. Kapitoly, v nichž je sledována prezentace jmenné flexe v mluvnicích češtiny a v didaktických pracích, zejména v učebnicích češtiny pro cizince s daným adresným zaměřením, mají de facto analytický charakter. Samotný výzkum je zaměřen na zjišťování explicitních znalostí z oblasti deklinace substantiv a adjektiv u ruskojazyčných vysokoškolských studentů s dosaženou úrovní znalosti češtiny B2 podle SERR. Pro účely výzkumu byla sestavena sada testů zahrnujících lexikum všech českých substantivních typů. Jeden soubor testů obsahuje 1706 doplňovaných koncovkových morfémů, v rámci vnitřně homogenní skupiny 10–13 respondentů bylo celkem analyzováno 17 492 pozic. Vybrané soubory pádových tvarů, které se vyskytují v mezijazyce respondentů, jsou konfrontovány s materiálem obsaženým v akvizičním korpusu CzeSL. V kapitolách návrhové části autor reaguje na výsledky výzkumných sond a naznačuje možný postup při adresné lingvodidaktické prezentaci vybraných gramatických partií. Zvláštní pozornost je věnována konceptu deklinační tabulky, induktivnímu modifikovanému lingvistickému popisu morfologie substantiv a adjektiv a problematice volby vzorových výrazů pro skloňování. V jedné z kapitol je pojednáno o klasifikaci cvičebních úloh využitelných při výuce deklinace, přičemž je upozorněno na potřebu systematického zpracování daného tématu v samostatné práci. Klíčová slova: adjektivum, čeština jako cizí jazyk, čeština pro cizince, deklinace, interference, lingvodidaktika, osvojování druhého jazyka, pád, srovnávací studium češtiny a ruštiny, substantivum
Abstract v angličtině:
Title: Comparison of Czech and Russian Declension of Nouns and Adjectives with a Focus on Teaching Czech for Foreigners Author: Mgr. Karel Kulich Department: Institute of Czech Language and Theory of Communication, Faculty of Arts, Charles University Supervisor: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. Abstract: The submitted thesis deals with Czech language as a foreign language in the field of Czech declension system of nouns and adjectives in comparison with the Russian system, and the issue of acquiring these language structures in the target group of Russian-language foreigners. This group of foreigners is a part of a large number of foreign students studying at Czech universities and other schools, so the topic of the paper is highly up-to-date. According to the findings of the linguists, the similarity of language structures may be the cause of the so-called interference errors. In a more general sense, it is the issue of homonymy, which is described, for example, by V. Skalička in connection with the development and termination of declension. In the linguistic comparison, the role of homonymity of desinential morphemes is related to their unequal functional load. The author claims to provide a thorough knowledge of Czech and Russian declension based on comparative study. The goals of the thesis include description of the problems connected with the adoption of the Czech declension at the mentioned target group and recommendation of the selected measures that can be used in the exposition of the curriculum in accordance with the given addressing focus. In the theoretical part of the thesis, the author compares the formal morphology of nouns and adjectives in both languages, with a reminder of the vital importance of functional morphology. The effective teaching of an inflected language is not possible without the knowledge of functional morphology. The interpretation is supported by a number of comparison tables and lexical databases. Emphasis is also placed on the study of lexicon in relation to individual declension types and to the knowledge of relevant developmental contexts. Further attention is paid to the evaluation of the literature describing the so-called interferential research conducted at Czech schools in connection with the teaching of Russian, taking into account the specific situation of the linguodidactic approach to the noun inflexion. The chapters, where the presentation of the noun inflexion in Czech grammar and in didactic works, especially in Czech language textbooks for foreigners with a given focus, can actually be considered analytical in character. The research itself is focused on the identification of explicit knowledge from the field of declension of nouns and adjectives in Russian-language university students with the level of knowledge of Czech B2 according to the Common European Framework of Reference. For the purpose of the research, a set of tests including a lexicon of all Czech substantive types was compiled. One set of these tests includes 1706 complementary morpheme endings, and within the homogeneous group of 10–13 respondents 17 492 positions were analysed in total. Selected sets of case forms that occur in the inter-language of respondents are confronted with the material found in the CzeSL Acquisition Corpus. In the conclusions and recommendations chapter the author responds to the results of the research probes and indicates the possible procedure for the direct linguodidactic presentation of selected grammatical parts. Particular attention is paid to the concept of the declension table, the inductively modified linguistic description of the morphology of nouns and adjectives, and the issue of selecting model expressions for inflection. There is a classification of exercises that can be used in the teaching of the declension in one of the chapters, and the need for systematic processing of the given topic in separate work is also being pointed out there. Key words: adjective, case, comparative study of Czech and Russian, Czech as a foreign language, Czech for foreigners, declension, interference, linguodidactics, noun, second language acquisition
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karel Kulich, Ph.D. 2.22 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Karel Kulich, Ph.D. 12.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karel Kulich, Ph.D. 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karel Kulich, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Karel Kulich, Ph.D. 628 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. 310 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Macurová, Ph.D. 491 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Romaševská, Ph.D. 446 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 203 kB
Stáhnout Errata Mgr. Karel Kulich, Ph.D. 554 kB